Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 59 av direktionen för statens anstalt för fallandesjuka gjord framställning om anvisande av erforderliga medel för anskaffande av viss i ett av anstaltens överläkare och syssloman den 15 oktober 1941 upprättat tjänstememorial angiven utrustning till ett beräknat värde av 40,000 kronor. I memorialet anföres till en början, att vid tiden för upprättande av det förslag till anskaffande av vissa inventarier, som låg till grund för Kungl. Maj:ts förenämnda proposition, några erfarenheter icke funnos angående anstaltens driftförhållanden och bristerna beträffande inventarier, maskiner m. m. Efter det en tid av två år numera förflutit, hade avsevärda brister, vilka snarast möjligt borde avhjälpas, kunnat konstateras. Följande utrustning borde i anledning därav anskaffas: Beräknat pris Möbler för matsal, dagrum, barnsal och sjuksalar . - . kronor 8,780: 50 Skolmateriel m. m. . - " 1,423: - Tvättmaskiner m. m . . - " 5,500: - Snickerimaskiner med montering och tillbehör . - . " 5,000: - Skomakerimaskin . . " 1,000: - Stickmaskin . . " 700: - Maskiner för städning (golvbonare, 4 dammsugare) .. " 1,006: - Servis . . " 1,500! - Elektrisk transportcykel . . - " 1,800: - Electroencephalograph . . - " 7,500: - Annan laboratorie- och klinisk utrustning . - . " 5,300: - Diverse . . " 4902 50 kronor 40,000: -. Medicinalstyrelsen har för egen del anfört följande: .Styrelsen anser sig i stort sett kunna vitsorda behovet av de inventarier, som direktionen föreslagit skola anskaffas. Enligt medicinalstyrelsens mening synes dock tills vidare kunna anstå med anskaffande av electroencephalograph - såvida icke särskilda skäl att nu inköpa dylik vetenskaplig apparatur anses föreligga - varjämte det i förteckningen upptagna antalet dammsugare torde kunna minskas till två. Härigenom skulle det i förevarande sammanhang beräknade medelsbehovet, 40,000 kronor, kunna nedbringas till 32,000 kronor. Medicinalstyrelsen får i detta sammanhang erinra därom, att å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1939/40 anvisades ett reservationsanslag av 20,000 kronor för anskaffande av vissa inventarier till anstalten. Detta anslag har emellertid ej till någon del tagits i anspråk, utan hava samtliga kostnader för den sålunda avsedda utrustningen belastat den i anstaltens omkostnadsstat för budgetåret 1939/40 upptagna delposten till övriga utgifter. Den harxgenom å sistnämnda delpost uppkomna merutgiften uppgår till 18,724 kronor 19 öre, vilket belopp således ersatts av budgetutjämningsfonden. Rätteligen borde alltså under innevarande budgetår motsvarande belopp avföras a forenamnda reservationsanslag och tagas till uppbörd å det för innevarande budgetar anv1-sade förslagsanslaget till omkostnader vid anstalten. Då emellertid nu forehgger behov av anslagsmedel för ytterligare inventarieutrustning vid anstalten, vill medicinalstyrelsen ifrågasätta, huruvida icke det å tilläggs