Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departements- chefen. 60 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. stat för budgetåret 1939/40 anvisade reservationsanslaget bör tagas i anspråk för detta ändamål. Vid sådant förhållande skulle beloppet av erforderliga nya anslagsmedel komma att utgöra (32,000-20,000) 12,000 kronor eller. därest electroencephalograph anses böra inköpas, 19,500 kronor. Medicinalstyrelsen har i anslutning härtill hemställt, dels att det å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1939/40 uppförda reservationsanslaget för anskaffande av inventarier till statens anstalt för fallandesjuka finge tagas i anspråk för inköp av nu ifrågasatt inventarieutrustning, dels ock att härutöver ett reservationsanslag av 12,000 kronor måtte anvisas för ändamålet. I anledning av vad medicinalstyrelsen hemställt har utlåtande inhämtats från riksräkenskapsverket, som i yttrande den 18 december 1941 förklarat sig ej kunna tillstyrka, att det för budgetåret 1939/40 anvisade reservationsanslaget toges i anspråk för den inventarieanskaffning, varom nu vore fråga. Ämhetsverket har därför föreslagit, att erforderliga medel härför i sin helhet anvisades under ett för ändamålet uppfört anslag å riksstaten för budgetåret 1942/43 eller å tilläggsstat till riksstaten för nu löpande budgetår. I likhet med medicinalstyrelsen anser jag erforderligt, att medel anvisas för anskaffande av ytterligare inventarier till statens anstalt för fallandesjuka. Emot direktionens förslag till sådan anskaffning har jag i huvudsak intet att invända. Med hänsyn till vad medicinalstyrelsen anfört synes dock med anskaffande av en electroencephalograph kunna anstå tills vidare, varjämte antalet dammsugare torde kunna minskas till två. Kostnaderna böra till följd härav kunna nedbringas till 32,000 kronor. I anslutning till vad riksräkenskapsverket föreslagit anser jag medel till hela anskaffningskostnaden böra anvisas under ett särskilt anslag. Erforderliga medel torde böra anvisas å tilläggsstat till riksstaten för nu löpande budgetår. \ Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Statens anstalt för fallandesjuka: Anskaffande av vissa inventarier å tilläggsstat li till riksstaten för budgetaret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . kronor 32,000. I [7.] 34 a. Inköp av turboaggregat för Kronprinsessan Victorias kustsanatorium i Barkåkra, reservationsanslag. Genom medicinalstyrelsens materielnämnds försorg hava förslag /upprättats rörande de åtgärder, .som behövde vidtagas för att säkerställa beredskapssjukhusens elektriska krafttillförsel, särskilt med hänsyn till driften av apparaturen för röntgendiagnostik. Såvitt avser Kronprinsessan Victorias kustsanatorium i Barkåkra har därvid föreslagits, att erforderlig reservkraft till röntgenanläggningen skulle erhållas genom att en motorgenerator, å vilken likström omformades till växelström. anskaffades och anbringades mellan en vid sanatoriet befintlig ångturbinge