Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/629

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 263 ny rättegångsbalk, har beräknats, att några år skulle komma att ligga mellan tidpunkten för lagtextens slutgiltiga antagande och dess ikraftträdande. Under dessa år skulle det omfattande och detaljerade arbete slutföras, som erfordras för att infoga en ny rättegångsbalk i vår rättsordning. En nödvändig följd av det uppskov med lagförslagets framläggande för riksdagen, som nu uppstår, behöver under dessa förhållanden icke bli ett dröjsmål med rättegångsreformens genomförande under förutsättning att erforderliga riktlinjer meddelas för förberedelsearbetets fortgång. Sedan processlagberedningen avgivit sitt betänkande och lagförslag, har beredningen påbörjat utarbetandet av förslag till de följdförfattningar och de ändringar i gällande lagar, som sammanhänga med en ny rättegångsbalks ikraftträdande. För att detta lagstiftningsarbete skall kunna fullföljas är det av vikt att, ehuru något statsmakternas samfällda beslut rörande rättegångsreglernas närmare utformning icke nu kan åstadkommas, processlagberedningen likväl erhåller den ledning för arbetets fortsatta bedrivande, som ligger däri att Kungl. Maj:t godkänner det inom justitiedepartementet utarbetade förslaget såsom grundval för beredningens verksamhet under den närmaste tiden. Med anledning härav får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte godkänna detta lagförslag såsom grundval för processlagberedningens fortsatta verksamhet, intill dess förslag till rättegångsbalk blivit antaget av Kungl. Maj:t och riksdagen. Tillika hemställer jag, att processlagberedningen måtte bemyndigas att vid sitt fortsatta utredningsarbete från ämbetsverk och övriga myndigheter infordra de uppgifter och yttranden, som kunna erfordras för arbetet, ävensom att efter samråd med departementschefen anlita särskilda sakkunniga inom de lagstiftningsområden som bliva föremål för utredning." Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan bifaller Hans Maj:t Konungen och förordnar tillika att utdrag av protokollet i detta ärende mä offentliggöras. Ur protokollet: Stefan Stiernstedt.