Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/649

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 283 Huvuddragen av processkommissionens förslag i övrigt. - Processkommissionens förslag avser en allmän reform av rättegångsväsendet, omfattande såväl domstolsorganisationen, åklagarväsendet och advokatväsendet som förfarandet i tvistemål och brottmål. Utsökningsprocessen och konkursförfarandet beröras däremot ej i annan mån än att vid behandlingen av domstolsorganisationen föreslås, att överexekutorsgöromålen skola överflyttas från länsstyrelser och magistrater till underrätterna. Domstolsorganisationen enligt förslaget ansluter sig nära till den nuvarande organisationen. Domstolarna skola ordnas i tre instanser, lagmansrätter, hovrätter och högsta domstolen. Lagmansrätterna utgöra de allmänna underrätterna, vilka i regel äro första domstol i alla mål utan avseende å deras beskaffenhet. Kommissionen avvisar sålunda tanken att inrätta särskilda bagatelldomstolar för handläggning av enklare och mindre viktiga mål. Den nu bestående skillnaden mellan land och stad med hänsyn till rättsskipningen i första instans upphäves, och staten övertar därmed rättsskipningen också i städerna. Underrätternas domkretsar - tingslag - kunna därför ordnas så, att de innefatta både landsbygd och stad eller endast landsbygd eller endast stad. Lagmansrätten i tingslag, som omfattar landsbygd och stad eller endast landsbygd, består av lagfaren ordförande och nämnd. Antalet nämndemän, som skola sitta i lagmansrätt, är fem, vilkas rösträtt bestämmes så, att om fyra äro ense om en mening, skall den gälla men eljest den lagfarne domarens. I tingslag, som omfattar endast stad, består lagmansrätten i tvistemål av en lagfaren domare och i brottmål av domare och nämnd, sammansatt enligt samma regler som i övriga domkretsar. Kungl. Maj:t kan dock för viss domkrets förordna, att mindre brottmål (polismål) skola handläggas utan nämnd. Processkommissionen utgår från att städer med minst 14- till 15,000 invånare skola bilda eget tingslag. Om båda de olika grupperna av tingslag gäller emellertid, att nämnden icke skall deltaga i behandlingen av inskrivnings- eller de flesta andra ansökningsärenden eller i måls förberedande behandling eller i andra rättens åtgärder utom själva huvudförhandlingen i målen. Varje tingslag skall i regel bilda egen domsaga. Dock skall företrädesvis i de mindre tätt befolkade delarna av landet eller där domsaga utgöres av större stad med angränsande landsbygd, domsaga kunna vara fördelad i två tingslag med var sin lagmansrätt. Enligt processkommissionens approximativa beräkning skulle i stället för dåvarande 119 domsagor och 88 rådhusrätter komma omkring 100 domsagor. Indelningen i domsagor bör ske i nära anslutning till nuvarande tingslagsindelning, men vid indelningen bör i regel tillses, att domsagan bereder en arbetsbörda, som är så stor, att den kan fördelas på flera domarkrafter inom domsagan. Processkommissionen avser nämligen att öppna möjlighet för genomförande av en fördelning efter kvalitativa grunder av en domsagas arbetsbörda. Enligt förslaget skall i regel i