Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/651

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 285 Karlskrona och en i Örebro torde tillkomma. Hovrätterna skola kunna hålla sammanträden även å andra orter inom domkretsen än där de ha sitt säte. , Hovrätt består av president och ett antal hovrättsråd samt är domför med tre ledamöter. I brottmål, vari fråga kan uppstå om den tilltalades dömande till straffarbete eller till fängelse i mer än sex månader, skall vid de lagfarna domarnas sida nämnd ha säte i hovrätten. Denna består av fem nämndemän, vilkas rösträtt bestämmes på följande sätt. Om nämndens alla ledamöter förena sig om annan mening än den, som gäller bland de lagfarna ledamöterna, och denna nämndens mening ej är strängare, skall nämndens mening gälla. Likaså skall, om bland de lagfarna ledamötema äro olika meningar och fyra av nämndens ledamöter biträda den mening en lagfaren ledamot yttrat, denna mening gälla. I andra fall skall såsom rättens beslut anses den mening, som enligt allmänna omröstningsregler är gällande bland de lagfarna ledamöterna. I dehovrätter, beträffande vilka Kungl. Maj:t så bestämmer, skola inrättas särskilda avdelningar för handels- och sjörättsmål. Å sådan avdelning skola döma två lagfarna ledamöter av hovrätten och tre handelskunniga ledamöter, av vilka var och en har en röst. Denna anordning får sin huvudsakliga betydelse därigenom, att enligt processkommissionens förslag överlämnats åt parterna att med vissa undantag avtala om* att i hovrätt som första instans anhängiggöra tvistemål. Mål, som rör penningar eller sådant, som kan skattas i penningar, får ej omedelbart upptagas i hovrätt, därest sakens värde understiger 1,500 kronor. I högsta domstolens organisation föreslås endast några obetydliga jämkningar, påkallade av domstolens förändrade uppgift och av möjligheten att anordna muntlig förhandling. Sålunda räknar kommissionen med någon nedsättning av antalet justitieråd. I spetsen för domstolen ställes en president, och på varje avdelning förordnas en ordförande. Avdelningarna sam- manträda alltid med fem ledamöter. Plenarsammanträden hållas efter samma regler som nu. Processkommissionen föreslår, att överexekutorsgöromålen skola överflyttas från länsstyrelsen, magistraten eller viss ledamot av magistraten till lagmansrätten. Därigenom komma både lagsökningsförfarandet och exekutionsväsendet att höra till lagmansrätterna. " För åklagarväsendet genomföres en ny organisation. I spetsen för denna ställes justitiekanslern, som med erforderligt biträde tillika bestrider åklagarfunktionerna vid högsta domstolen. Nästa led i organisationen äro hovrätternas åklagare, advokatfiskalerna, en vid varje hovrätt och även de försedda med biträden i mån av behov. För åklagaruppgifterna vid underrätterna avses de båda sista leden i organisationen, statsåklagare för grövre brott och under dem underåklagare för lindrigare brott, d. v. s. brott, som ej äro belagda med högre straff än fängelse i sex månader, ävensom för första resan