Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/663

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 297 allvarliga svaghet, som inskränkningarna i den fria bevisprövningen medföra. Skånska hovrätten angiver särskilt såsom en brist uppskovsväsendet och den bristande koncentrationen av förfarandet, som föranleder långsamhet och äventyrar målens behöriga utredning. Stadsdomarföreningen, som anser klagomålen över den nuvarande rättsskipningen i flera avseenden överdrivna, framhåller såsom den allvarligaste bristen långsamheten i överrättsförfarandet Därjämte kunde dock ej sällan med skäl anmärkas på otillräcklig utredning av målen samt bristande reda vid- processmaterialets framförande och upptagande i protokollet. Härtill bidroge bland annat svårigheterna för domaren att med nuvarande lagstiftning utöva erforderlig processledning ävensom åklagar- och advokatväsendets tillstånd. Rörande nödvändigheten att införa fri bevisprövning delar föreningen kommissionens uppfattning. Advokatsamfundet ger åter uttryck för den meningen, att kommissionen icke med den skärpa som vederbort framhållit gällande ordnings betänkliga brister. I fråga om rättsskipningens kostsamhet för parterna vore det ingalunda väl beställt, i det att underrättsproceduren ställde sig relativt dyr i små mål, relativt dyrare ju mindre målet vore, och icke särdeles billig i de stora. Överrättsproceduren och där gällande kostnadsregler medförde åter, att det ställde sig ganska dyrt att få sin rått slutligt domfäst, men ganska billigt för den, som onödigtvis dragit målet under högre rätts prövning. Proceduren vore med andra ord ofta dyr, där den borde vara billig, och billig, där den borde draga högre kostnader. Därtill komme, att den dyrt vunna rätten ofta bleve illusorisk till följd av rättsskipningens långsamhet. Denna långsamhet, som jämväl vidlådde processen i underrätt, vore ingalunda en fristående brist, beroende på bekvämlighet hos ombuden och svag processledning från domarens sida - även om dessa fel i viss mån inverkade fördröjande - utan sammanhängde intimt med vårt förfarandes och vår domstolsorganisations allmänna grunder och kunde alltså ej bortarbetas utan verklig omläggning av hela systemet. Det successiva framläggandet av materialet vore vidare, vid sidan av skriftligheten och ödesdigra inskränkningar i bevisrätten, en huvudorsak till att i det viktigaste av alla hänseenden, nämligen rättsskipningens säkerhet, det bruste långt mer än i allmänhet erkändes och långt mer än vad som vore rimligt och försvarligt. °Häradshövdingföreningen har visserligen föga inlåtit sig på att diskutera radande bristfälligheter och deras orsaker; men såväl av yttrandets inledande. stycke som av den mer eller mindre oreserverade anslutningen till åtskllliga djupt ingripande ändringsförslag, vartill i flera fall fogats nya sådana, är det tydligt, att dessa bristfälligheter enligt föreningens mening äro högst betydande. Säliciireidet fframhåller, att - vid sidan av tidsuldräkten o-. den bristande een ramtrader såsom det allvarsammaste onda. Savltt underratterna angar grundar sig denna enligt lagrådets mening ej minst på saknaden av koncentration, och lagrådet påvisar, hurusom uppskovsväsendet på olika