Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/665

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 299 avseenden, vari detsamma brister. Häradshövdingföreningen finner förslaget kunna bliva utgångspunkt för reformarbetets fortsatta bedrivande, om vissa delvis ganska väsentliga ändringar och jämkningar däri vidtagas i syfte att vinna närmare anslutning till hos oss bestående förhållanden. Stadsdomarföreningen förklarar betänkandet icke böra läggas till grund för rättegångsväsendets omdaning och förordar mera partiella förbättringar enligt av föreningen antydda riktlinjer. Advokatsamfundet åter hemställer, att förslag till rättegångsväsendets ombildning måtte utarbetas på i huvudsak de grunder processkommissionen framlagt och med beaktande av de erinringar och förslag samfundet framställt. Slutligen uttalar lagrådet såsom sin mening, att arbetet på en allmän rättegångsreform bör utan uppskov fullföljas samt att processkommissionens betänkande synes väl ägnat att därvid tjäna såsom grundval, dock med iakttagande av de delvis rätt väsentliga jämkningar, som lagrådet förordar. Yttranden över förslagets huvuddrag. Koncentration. Till själva grundtanken i förslaget med avseende å underrättsförfarandet, eller att uppskovsväsendet skall avskaffas och ersättas av en såvitt möjligt till ett enda sammanträde koncentrerad muntlig förhandling, ställa sig förslagets granskare åtminstone i princip välvilliga. Samtliga hovrätter, professorn Kallenberg, häradshövdingföreningen, advokatsamfundet och lagrådet uttala sig för åtgärder i detta syfte, om också stundom under antydan, att strävandet efter koncentration måhända drivits väl långt. Särskilt har förslaget att huvudförhandlingen skall inställas eller upprepas, om uppskov varat mer än sju dagar, rönt ganska allmänna gensagor såsom alltför betungande för domstolen, parter och vittnen. Anmärkning av sådan innebörd framställes av, bland andra, hovrätterna och häradshövdingföreningen. Även lagrådet anser ett större utrymme att laga efter lägligheten kunna medgivas domstolarna. Allmänt gillande har däremot mött kommissionens förslag att såsom medel för koncentrationens åvägabringande införa ersättningsskyldighet för part eller annan, som genom förfallolös utevaro eller eljest obehörigen vållar uppskov i rättegång. Förberedelse. Då kommissionen såsom det förnämsta medlet för förhandlingens koncentrering förordar förfarandets uppdelning på en förberedande behandling och en huvudförhandling, har även denna anordning vunnit allmänt gillande utom från stadsdomarföreningen, som förordar, att målen liksom nu skola omedelbart gå till förhandling inför fullsutten rätt och uppskovens antal sedan nedbringas genom en tvistefrågorna utredande skriftväxling mellan parterna. Professorn Kallenberg anser förberedande behandling ej böra vara obligatorisk.