Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/675

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 309 ter av lagrådet förorda kollektiv rösträtt och nuvarande antal eller, om tjänstgöringen bleve för betungande, minimiantalets nedsättning till fem. Den ene av dessa ledamöter förklarar sig likväl ej hysa några allvarligare betänkligheter mot kommissionsförslaget. Svea hovrätts pluralitet förordar nio ledamöter, av vilka åtta, om de äro ense, skulle kunna överrösta domaren. Häradshövdingföreningen, med instämmande av skånska hovrätten, förmenar, att det nuvarande domföra antalet helst bör bibehållas, och att om antalet nedsättes till fem, kollektiv rösträtt bör fordras. Skulle yrkandet om kollektiv rösträtt ej vinna gehör, borde det domföra antalet ej sättas lägre än till sju, därav sex skulle vara ense för att överrösta domaren. Göta hovrätt anser, att nämnden bör behålla sin nuvarande karaktär och icke bliva så fåtalig, som kommissionen föreslagit; den borde endast kollektivt kunna överrösta domaren. Även stadsdomarföreningen förordar en stor nämnd och vidhåller kravet på enhällighet. - De framförda erinringarna bero till en del på uppfattningen, att ökat inflytande för lekmannaelementet skulle vara ägnat att medföra våda för rättsskipningen, eller i allt fall, att kommissionen gått längre än försiktigheten bjuder. Vad särskilt nedsättningen av antalet angår göres också gällande, att den lokalkännedom, som nämnden anses böra företräda, därigenom sättes på spel. Förslaget om den nuvarande tingsordningens ersättande med tätare sammanträden har vunnit allmän anklang hos de granskare, som yttrat sig i denna fråga. Svea hovrätt förmodar emellertid, att av hänsyn till nämnden det normala bör vara, att ting hålles endast var fjortonde dag. Häradshövdingföreningen tillstyrker en anordning med tätare tingssammanträden och begränsad daglig arbetstid samt erinrar, att kommissionsförslaget förutsätter, att hänsyn skall tagas till förhållandena på varje särskild ort. Liksom advokatsamfundet understryker föreningen kraftigt de olägenheter, som vidlåda den nuvarande ordningen. Hovrättern a.. Den av kommissionen förordade uppdelningen av hovrätterna till ett antal av sju à nio har blivit olika bedömd. Allmänt är man ense om att hovrätternas antal måste ökas, men på de flesta håll anser man, att kommissionen drivit uppdelningen längre än lämpligt. Intagandet av ståndpunkt i denna fråga har naturligtvis blivit till stor del beroende på olika uppfattningar om den utsträckning, i vilken muntlig förhandling och omedelbar bevisföring bör förekomma i hovrätt, liksom om lämpligheten av att hovrätterna, på sätt kommissionen förordat, delvis utöva sin rättsskipning på ting i orterna. .Svea hovrätt, som - under förutsättning att anordningar träffas för utseende av en hovrättsnämnd, som förfogar över orts- och personkännedom - ansluter sig till tanken på hovrättsting, förmodar, att inrättandet av en ny hovrätt för de fyra nordligaste länen skall vara tillräckligt. Göta hovrätt, som likväl avstyrker hovrättstingen, är av samma mening i fråga om antalet hovrätter. Skiljaktiga meningar ha uttalats inom Svea hovrätt till förmån