Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/676

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


310 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. för sex och inom Göta hovrätt för sju och för fem hovrätter. Skånska hovrätten antager, att även om muntlig förhandling ej blir obligatorisk, utflyttning bör ske i den omfattning processkommissionen föreslagit. Håradshövdingföreningen förklarar, att muntligt förfarande i hovrätt förutsätter, att nya hovrätter inrättas, men uttalar sig ej om antalet. Advokatsamfundet varnar för att göra hovråtterna för små; de böra ej bestå av mindre än två divisioner. Lagrådet slutligen håller före, att det skall befinnas lämpligt att stanna vid eller till och med under det av kommissionen föreslagna minimiantalet, och förutser, att anordningen med hovrättsting för grövre brottmål, vilken lagrådet i och för sig betecknar som mycket tilltalande, av arbetsbesparingshänsyn måhända måste få en mera begränsad användning. Processkommissionens förslag, att hovrättsavdelning skall vara domför med tre, i regeln ordinarie ledamöter, tillstyrkes av Svea hovråtts flertal, en minoritet inom Göta hovrätt, håradshövdingföreningen och professorn Kallenberg. Göta hovrätts flertal förordar nuvarande regler om 4 eller 5 ledamöter, vid muntlig förhandling alltid 5. Sedan de ekonomisakkunniga föreslagit det domföra antalet till fyra ledamöter, varvid som .fjärde ledamot kunde anlitas en extraordinarie befattningshavare, har detta förslag vunnit anslutning av håradshövdingföreningen, skånska hovrätten och advokatsamfundet. Nämnds deltagande i hovrätt, som föreslagits av processkommissionen med avseende å brottmål, där fråga kan uppkomma om att döma den tilltalade till straffarbete eller till fängelse i mer än sex månader, tillstyrkes av Svea hovrätt, under förutsättning att nämnden utses så, att garanti vinnes för att den inom sig innesluter orts- och personkännedom. Håradshövdingföreningen avråder; åtminstone bör användningen begränsas. Avstyrkande utlåtanden föreligga från de båda sydliga hovråtterna och professorn Kallenberg. Lagrådet däremot finner anordningen förtjäna att införlivas med vårt rättegångsväsen, ehuru man bör stanna vid en betydligt snävare gräns än kommissionen tänkt sig. En lagrådsledamot avstyrker. Vad processkommissionen föreslagit om rätt för parterna att anhängiggöra tvistemål i hovrätt såsom första instans och om inrättande i vissa hovrätter av handelsavdelningar bestående av fackdomare och handelskunniga bisittare för prövning i första eller andra instans av handels- och sjörättsmål har iallmänhet ej vunnit understöd i utlåtandena. Förslagen avstyrkas av samtliga hovrätter och domarföreningarna. Ej heller lagrådet ger förslagen sitt förord. En minoritet i Svea hovrätt är för förslagen både om prorogation och handelsavdelningar. Några ledamöter i Göta hovrätt ha röstat för prorogation enbart, och till samma resultat har advokatsamfundet kommit, under förutsättning att högsta domstolen får pröva sakfrågan. Professorn Kullenberg tillstyrker handelsavdelningar och pioi03ali0I1 men Vill begränsa denna till handels- och sjörättsmål. Kommerskollegiet, som endast yttrar sig i fråga om handelsdomstolar, tillstyrker för sin del, att handelsavdelningar inrättas i hovrätterna i de två eller tre största städerna.