Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/677

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 311 Åklagarväsendet. I utlåtandena vitsordas allmänt, på något undantag när, det nuvarande åklagarväsendets bristfällighet, och huvudlinjerna för reformen tillstyrkas. Kritik riktas av bland andra de båda sydliga hovrätterna mot anställandet av advokatfiskaler för utförande av åklagartalan i hovrätt; i stället förordas, att statsåklagarlna få fullfölja målen till hovrätterna. Även lagrådet finner detta böra övervägas. Göta hovrätt anser statsåklagarna böra utföra åtal även i högsta domstolen. Advokatsamfundet förordar, att åklagarväsendet vid underrätt i sin helhet ombesörjes av ett tillräckligt antal rättsbildade statsåklagare och att dessa jämväl föra talan i hovrätt. . Advokatväsendet. Processkommissionens förslag, att en offentlig sammanslutning av samtliga rättsbildade advokater skall komma till stånd med uppgift, bland annat, att utöva disciplinär kontroll över advokatkåren, dels genom viss befogenhet att avvisa moraliskt mindervärdiga inträdessökande och dels genom att utöva bestraffningsrätt över medlemmarna, har i allmänhet ej föranlett några uttalanden men tillstyrkes av advokatsamfandet, stadsdomarföreningen och Svea hovrätt, som emellertid hemställer, att även domstol tillerkännes disciplinär avvisningsbefogenhet gentemot advokat. Överexekutorsgöromålen. Förslaget, att överexekutorsgöromålen skulle överflyttas till underrätterna, har framkallat delade meningar. Hovrätterna avstyrka, Göta hovrätt dock väsentligen på grund av bristande utredning. Däremot tillstyrka häradshövdingföreningen och lagrådet, dock med den reservation, att den disciplinära uppsikten och kontrollen över underexekutorernas verksamhet ej bör överflyttas till domstolarna. Allmän reform eller partiella reformer. Slutligen må framhållas, att flera av de hörda myndigheterna inlåtit sig på frågan, huruvida en allmän rättegångsreform bör komma till stånd eller om - såsom det uttryckes - de partiella reformernas väg bör beträdas. Kommissionen själv yttrar härom, att de allvarliga och djupgående brister, som vidlåda vårt rättegångsväsen, icke kunna avhjälpas genom smärre, partiella reformer. Endast genom att underkasta rättegångsväsendet i hela dess omfattning en ingående granskning och revision står, enligt kommissionens mening, en verklig förbättring att vinna. En av kommissionens lekmannarepresentanter förklarar sig däremot anse, att en så genomgripande reform som den föreslagna icke kan anses vara trängande, utan att fastmera de partiella reformernas väg bör beträdas.