Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Ma1:ts proposition nr 2. 67 naderna för utrustning av de med bidrag av statsmedel anordnade lokalerna vid anstalten. Då den å anslaget till byggnadsarbetena uppkomna reservationen år betydligt större än inventariekostnaden, föreslår jag, att nämnda anslag tages i anspråk för bestridande jämväl av inventariekostnaden. Riksdagens bemyndigande härtill torde därför böra inhämtas. Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen medgiva, att av det till Vissa byggnadsarbeten vid vanföreanstalten i Stockholm å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1940/ 41 anvisade reservationsanslaget å 158.500 kronor ett belopp av 17,500 kronor må tagas i anspråk för anskaffande av utrustning till de med bidrag från anslaget anordnade lokalerna vid anstalten. E. Polisväsendet. [10.] 4. Statspolisorganisalionen: Gottgörelse till polisdistrikten. Från detta anslag, som för budgetåret 1941/42 är i riksstaten upptaget till 2,900,000 kronor, bestridas kostnaderna för de statspolisavdelningar, som finnas inrättade i Stockholms stad och ett flertal andra städer. Under åberopande av vad jag denna dag i statsverkspropositionen anfört vid behandlingen av frågan om anslag för berörda ändamål för nästa budgetår (V. punkt 186) får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen medgiva, att statspolisavdelningen i Stockholm må från och med den 1 mars 1942 utökas med 1 kriminalöverkonstapel och 2 kriminalkonstaplar. F. Civila luftskyddet. [11.] 3.Civilt luftskydd: Alarmeringsanordningar, reservationsanslag. I skrivelse den 20 december 1941 har luftskyddsinspektionen hemställt om anvisande av medel till bestridande av kostnaderna för flyttning av alarmeringscentraler och manövercentraler till reservtelefonstationer. Luftskyddsinspektionen upplyser till en början, att inspektionen för centralmanövrering av larmaggregat anskaffat manövercentraler, vilka i allmänhet installerats å respektive luftskyddsorters telefonstationer, vanligen i det s. k. korskopplingsrummet. Även de för genomförande av telefonalarmering erforderliga alarmeringscentralerna vore installerade å telefonstationerna. Till ersättning för dessa stationer funnes i stor utsträckning anordnade särskilda i skyddsrum belägna reservstationer, vilka icke vore tek