Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Departements- chefen. 68 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. uiskt fristående utan för sin drift beroende av att korskopplingen i den ordinarie stationen vore driftsduglig. Inspektionen hade emellertid nyligen under hand av telegrafstyrelsen erfarit, att styrelsen meddelat sina distriktschefer, att befintliga eller planerade reservstationer nu skulle göras tekniskt fristående från ordinarie telefonstation och att arbetet därmed vore avsett att snarast påbörjas. I anslutning hårtill anför inspektionen: lnspektionen finner det synnerligen angeläget att alarmeringscentraler och manövercentraler (manöverapparater) nedflyttas till reservstationerna. Genom nämnda flyttning vinnes dels att för ovannämnda apparatur erforderliga ledningar icke behöva passera den ordinarie telefonstationen, utan i de fall de äro framdragna i jordkabel direkt intagas till reservstation, dels ock att apparaturen blir placerad i skyddsrum. Med ett sådant arrangemang kan alarmering, under förutsättning att ledningsnätet är driftsdugligt, verkställas även om den ordinarie telefonstationen är helt förstörd. Det är vidare önskvärt, att nedflyttningen verkställes i samband med den planerade omläggningen av reservstationerna, då härigenom kostnaderna nedbringas avsevärt. Telegrafstyrelsen har under hand meddelat, att kostnaderna för här ifrågavarande nedflyttning av alarmeringscentraler och manövercentraler (ma- növerapparater) torde belöpa sig till i genomsnitt 500-750 kronor för varje reservstation, varför ett belopp av högst 100,000 kronor synes böra beräknas för ändamålet. Under åberopande härav hemställer inspektionen, .att ett belopp av 100,000 kronor måtte för ändamålet ställas till inspektionens förfogande. Säkerheten för att de alarmeringsanordningar för luftskyddet, som äro förlagda till telefonstationerna, skola kunna fungera under luftanfall ökas uppenbarligen avsevärt, om manövreringen sker -från en station, som är förlagd i skyddsrum och för sin drift oberoende av den ordinarie stationen. Med hänsyn till den betydelse alarmeringen äger för en god beredskap inom luftskyddet tillstyrker jag luftskyddsinspektionens förslag att, i den mån reservtelefonstationerna inrättas såsom tekniskt fristående, luftskyddets manövercentraler och alarmeringscentraler flyttas dit från de ordinarie telefonstationerna. Enär kostnaderna för denna flyttning uppgivits bliva lägre, om flyttningen sker i samband med att anordningarna för att göra reservstationen tekniskt fristående vidtagas, torde medel för ändamålet böra anvisas å tilläggsstat för innevarande budgetår. För ändamålet torde, såsom inspektionen föreslagit, böra beräknas ett belopp av 100,000 kronor. Medlen böra anvisas såsom reservationsanslag under rubriken Civilt luftskydd: Alarmeringsanordningar. Under åberopande av det anförda får jag helnsfållaf att Kungl- Majit måtte föreslå riksdagen . att till Civilt luftskydd: Alameringsanordningar å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av . .. -. kronor 100,000.