Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/72

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


70 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. stridande av kostnaderna icke finnas tillgängliga. Inspektionen hemställer därför, att bestämmelser måtte meddelas rörande på vad sätt kostnaderna för dessa åtgärder skulle gäldas. Statskontoret, som efter remiss den 15 oktober 1941 avgivit yttrande över luftskyddsinspektionens framställning, finner det ofråiikomligt, att de för luftskyddsändamål erforderliga motorfordoiien underkastas viss fortlöpande kontroll saint förses med sådana tillbehör, att de vid förekommande behov utan tidsödande arbeten kunna sättas i funktionsdugligt skick. Statskontoret hade därför icke något att erinra mot att luftskyddsinspektionen lämnade respektive luftskyddschefer direktiv rörande de åtgärder i skilda hänseenden, som därutinnan borde av dem vidtagas - Beträffande kostnadsfrågan hänvisar statskontoret till vad därutinnan anförts i den utredning rörande revision av luftskyddslagstiftningen, som luftskyddsinspektionen i samråd med särskilda sakkunniga avgav den 13 februari 1941. Enligt utredningen borde nämligen den omständigheten att i en del fall stadgat rekvisitionsförfarande av praktiska skäl icke tillämpats, ej i och för sig utesluta från rätt till ersättning av statsmedel. Statskontoret hade tidigare vid skilda tillfällen anslutit sig till denna mening, vartill statskontoret i förevarande fall hänvisade. Statskontoret funne det emellertid önskligt, att genom inspektionens försorg utredning införskaffades om storleken av kostnaderna för ifrågavarande ändamål. Sedan luftskyddsinspektionen därefter anmodats verkställa den av statskontoret efterfrågade kostnadsutredningen samt därefter inkomma med eget förnyat utlåtande, avgav luftskyddsinspektionen med skrivelse den 19 december 1941 dylikt utlåtande. Inspektionenanför däri, bland annat: lnspektionen har från överståthållarämbetet och länsstyrelserna införskaffat uppgifter beträffande antalet för luftskyddsändamål erforderliga motorfordon ävensom uppgifter på huru många av ifrågavarande motorfordon, som för närvarande äro avförda ur automobilregistret. Vid en sammanställning av nämnda uppgifter erhållas för riket i dess helhet följande siffror: 1) Sammanlagda antalet kommun tillhöriga motorfordon (såsom polisbilar, brandbilar, ambulansbilar ävensom lastbilar m. m.), vilka äro avsedda ätt för luftskyddsändamål tagas i anspråk senast under beredskapsgrad l . . - 1,700 st. 2) Sammanlagda antalet motorfordon, som utöver de under 1) avsedda fordonen erfordras för luftskyddsändamål under rådande beredskapsgrad lii . .- 1,210 " därutöver under beredskapsgrad l . .¿¿¿-.¿-.-gg.-4.V. 6,525 "- Summa: 9,435 st. Av dessa 9,435 motorfordon (tillhörande staten, kommun eller enskild person) äro för närvarande. sammanlagt 2,882 avförda ur automobilregistret, vilket antal emellertid så småningom torde komma att ökas till foljd "av den alltmer kännbara knappheten på gummiringar och smörjmedel. Det ar med avseende å de sistnämnda fordonens körduglighet och utrustning som den i framställningen den 27 september 1941 avsedda fortlöpande besiktningen och översynen synes nödvändig, därest icke beredskapen pa omradet skall äventyras.