Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/73

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 71 lnspektionen anser för sin del, att besiktningen och översynen till en början bör ske åtminstone en gång varje kvartal men att den sedermera torde kunna begränsas till en gång varje halvår. Vad beträffar kostnaden är denna mer eller mindre beroende av, om fordonen stå spridda inom orten eller icke, besiktningens mer eller mindre ingående karaktär o. s. v. Härtill kommer eventuellt ersättning för till besiktningsmans förfogande ställt motorfordon för att möjliggöra medförande av startbatterier, viss kvantitet bensin, diverse verktyg m. m. Enligt inspektionens mening synes man böra räkna med en medelkostnad för den ifrågasätta besiktningen och översynen av minst 10 à 15 kronor per fordon och gång, i vilket belopp då skulle ingå kostnader för kontroll och provkörning av motorn med insättande av för denna kontroll erforderligt batteri, kontroll av ringar samt vidtagande av de smärre reparationer, som konstateras erforderliga vid besiktningen. I sådana fall där tillrättande av iakttagna brister å ett fordon icke lämpligen kan ske utan större kostnader, synes fordonet i första hand och om möjlighet härtill finnes böra utbytas mot ett annat fordon. För att ett avregistrerat motorfordon vid förekommande behov utan tidsutdräkt skall kunna tagas i bruk för avsett ändamål inom luftskyddet torde vidare i flertalet fall fordonets utrustning i ett eller flera avseenden behöva kompletteras. Ehuru fordonsägarna författningsenligt underrättats om planläggningen med föreläggande att, då så påkallas, ställa fordonen jämte alla nödvändiga tillbehör till förfogande, synas emellertid ägarna lagligen icke kunna förhindras att efter gottfinnande borttaga delar av sina fordon, såsom framför allt batterier och gummiringar. Helt naturligt finnes för närvarande icke någon möjlighet för inspektionen att ens tillnärmelsevis beräkna storleken av hithörande kostnader. Sammanfattningsvis anför inspektionen, att kostnaden för en besiktning och översyn av samtliga för luftskyddsändamål avsedda motorfordon, vilka för närvarande äro avförda ur automobilregistret, kunde uppskattas till i runt tal 40,000 kronor samt att, innan en dylik besiktning och översyn ägt rum, bedömningsgrunder saknades beträffande storleken av kostnaderna för anskaffning eller säkerställande på annat sätt av erforderlig kompletterande utrustning till de avregistrerade fordonen. Under den grad av beredskap, som luftskyddet för närvarande intager, är Depmwww; allenast en mindre del av de vid full beredskap inom luftskyddet erforderliga motorfordonen tagen i anspråk. För att luftskyddet inom den härför anbefallda tiden skall kunna intaga full beredskap kräves, att även övriga för luftskyddet avsedda fordon äro i sådant skick, att de utan omgång kunna komma till användning. I fråga om de fordon, som äro avregistrerade, har man för närvarande ingen säkerhet för att så är fallet. Luftskyddsinspektionen föreslår därför, att viss fortlöpande kontroll skall utövas över nämnda motorfordon. Enligt inspektionens mening bör besiktning och översyn till en början ske åtminstone en gång varje kvartal. Sedermera kan kontrollen begränsas till en gång varje halvår. Kostnaderna för varje dylik besiktning och översyn - omfattande kontroll och provkörning av motorn med insättande av batteri, kontroll av ringar samt vidtagande av de smärre reparationer, som vid besiktningen konstateras vara erforderliga chefen