Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/729

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


F Kungl. Maj:ts proposition nr o. 363 Huvudgrunderna. för en rättegå.ngs1eform. Av den lämnade redogörelsen framginge - yttrade utskottet vidare - att de brister, som vidlådde det nuvarande rättegångsväsendet, i huvudsak av-, såge rättegångens inre gestaltning. Med hänsyn härtill syntes reformarbetet främst böra inriktas på åstadkommande av ett förbättrat förfarande. Ändringar i organisationen borde vidtagas endast såvitt de vore nödvändiga för att domstolar och andra organ skulle bliva i stånd att uppbära ett dylikt förfarande. F örfarandet. Beträffande förfarandet anförde utskottet, att såsom ett av de viktigaste önskemålen framstode att, med avskaffande av det nuvarande uppskovssystemet, införa koncentration i målens handläggning. Genomförande av en dylik ordning, vilken icke vore möjlig med mindre processmaterialet framlades muntligen och omedelbart för den domstol, som hade att döma i mälet, innebure i själva verket endast ett upptagande av de grundsatser, som tidigare tillämpats vid våra domstolar och som i viss mån, framför allt i de grova brottmålen, alltjämt behållit sin livskraft. Ett koncentrerat, muntligt förfarande ägde i vida högre grad än det nu i flertalet mål tillämpade systemet förmåga att befordra snabbhet i rättsskipningen och giva domstolen ett tillförlitligt underlag för dess prövning. Därest processmaterialet i ett sammanhang framlades för domstolen, ökades möjligheten att erhålla inblick i det verkliga saksammanhanget. Parter, vittnen och andra, som hade sig något i saken bekant, kunde höras mot varandra, lämnade uppgifter kunde omedelbart kontrolleras och uppkomna missförstånd undanröjas. Möjlighet funnes för domaren att effektivt leda förhandlingen och vinna upplysning rörande dunkla punkter. Frestelsen för parter eller andra att genom osanna eller eljest vilseledande uppgifter söka påverka domstolen minskades avsevärt av vetskapen att framställningen komme att omedelbart belysas av andras utsagor. Behovet av ett koncentrerat, muntligt förfarande bleve än starkare, därest i enlighet med grundsatsen om fri bevisprövning genom vittnesjävens avskaffande och partsutsagans upptagande bland bevismedlen tillfälle öppnades att i processen införa material, vars värdering förutsatte den mest omsorgsfulla prövning av alla omständigheter i målet. Ett koncentrerat, muntligt förfarande erbjöde även större förutsättningar särskilt för lekmännen att följa förhandlingen och att bilda sig en på egna iakttagelser grundad uppfattning om sanningen i målet. Utskottet framhöll vidare, att det för vinnande av en koncentrerad förhandling inför domstolen vore nödvändigt såväl att ledaren av förhandlingen vore väl insatt i målet som att parterna eller deras ombud ägde kännedom om den ståndpunkt motparten intoge och de bevis han ämnade åberopa. På grund härav borde såsom departementschefen framhållit i alla tvistemål och sådana brottmål. däri talan fördes allenast av enskild målsägande, huvudförhandlingen föregås av ett förberedande förfarande. Bestämmelse härom borde meddelas i lag. Att låta det bliva beroende på domarens av