Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


72 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. - uppskattas av inspektionen till minst 10 à 15 kronor. Då antalet avregistrerade fordon, avsedda för luftskyddsändamål, för närvarande uppgår lill 2,882, skulle kostnaderna för en besiktning och översyn av samtliga avregistrerade fordon utgöra omkring 40,000 kronor. Förutom nu nämnda kostnader måste vid ett genomförande av luftskyddsinspektionens förslag beträffande flertalet motorfordon räknas med kostnader för komplettering av fordonens utrustning. Jag är ense med luftskyddsinspektionen om nödvändigheten av att vidtaga åtgärder för att upprätthålla beredskapen på detta område. Såsom fiirsta åtgärd härutinnan bör besiktning och översyn ske av de avregistrerade fordonen. Kostnaderna härför torde böra bestridas från ett för ändamålet anvisat särskilt anslag. Då de sammanlagda besiktningskostnaderna uppgå till betydande belopp, är det av vikt, att besiktningarna icke ske oftare än som är strängt nödvändigt. Jag är därför för närvarande icke beredd tillstyrka, att medel anvisas till mera än en besiktning av varje avregistrerat fordon. Denna besiktning bör emellertid verkställas snarast möjligt. Till frågan huru ofta nya besiktningar böra företagas torde därför först längre fram ställning böra tagas. För anskaffande av den utrustning, som kan befinnas erforderlig för motorfordonen, finnas medel till förfogande utan anvisande av särskilt anslag. Därest medel anvisas för besiktningskostnader, torde emellertid lämpligen böra samtidigt för luftskyddsmyndigheterna framhållas angelägenheten av att i möjligaste mån förebygga, att fordonens ägare draga nytta av det tillskott till bilens utrustning, som de erhålla. Vidare bör uppmärksammas, att - med hänsyn till stadgandet i 5 § 2 mom. Iuftskyddsförfogandelagen - ersättning av statsmedel icke bör utgå till komplettering av utrustningen å kommun tillhörigt motorfordon. Det för bestridandet av besiktningskostnaderna erforderliga beloppet, 40,000 kronor, bör anvisas såsom reservationsanslag å tilläggsstat till riksstaten för innevarande budgetår under rubriken Civilt luftskydd: Besiktning av vissa motorfordon. Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att till Civilt luftskydd: Besiktning av vissa motorfordon å tilläggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42 anvisa ett reservationsanslag av - . . kronor 40,000. [13.] 9 a. Civilt luftskydd: Besekostnads- och traktamentsexsättning till vissa deltagare i kurser vid statens luftskyddsskola, förslagsanslag. I skrivelse den 11 oktober .1941 har luftskyddsinspektionen hemställt om anslag för utbetalande av resekostnads- och traktamentsersättningar till vissa deltagare i kurser vid statens luftskyddsskola. Inspektionen erinrar till en början, att den utbildningsverksamhet, som