Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/845

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 479 i omkring 366 av de under ett visst år inkomna målen. Under ett år skulle alltså huvudförhandling hållas i 366 mål. Förfarandet vid huvudförhandling i högsta domstolen är i stort sett detsamma som i hovrätt. Tidigare förebragt muntlig- bevisning skall dock endast i undantagsfall upptagas i högsta domstolen, och i tvistemål få nya omständigheter och bevis i regel ej åberopas. Ehuru dessa förhållanden åro ägnade att göra huvudförhandlingen i högsta domstolen mindre tidsödande än i hovrätt, torde dock, liksom för hovrätterna, böra räknas med att under en sessionsdag i högsta domstolen kan i genomsnitt medhinnas huvudförhandling i två mål. Med hänsyn härtill skulle under ett år för huvudförhandling i högsta domstolen erfordras 183 sessionsdagar. Då jag förutsatt, att högsta domstolen vid handläggning, som ankommer på fulltalig avdelning, skall arbeta på tre avdelningar, skulle alltså på varje avdelning belöpa 61 dagar för huvudförhandling. Utöver arbetet med mål, som skola företagas till huvudförhandling, tillkommer handläggningen av frågor om prövningstillstånd. Denna prövning omfattar alla från hovrätt fullföljda mål, som väckts i underrätt. Till grund för densamma ligga parternas skriftväxling samt protokoll och handlingar från målets tidigare handläggning. Detta material skall, i den mån det är av betydelse för tillståndsprövningen, föredragas av revisionssekreterare. I de fall, då fråga är om prövningstillstånd på grund av omständigheterna i målet, förutsättes en materiell prövning av liknande beskaffenhet som nu beträffande ansökan om s. k. fattigdispens. Denna prövning torde i allmänhet icke taga samma tid i anspråk som vid ett slutligt avgörande. Enligt från nedre justitierevisionen inhämtade uppgifter hade under år 1940 avgjorts 189 dispensansökningar. Då härför åtgått 101 timmar, hade under varje timme i genomsnitt medhunnits nära två mål. Omräknas den använda tiden i dagar med tjänstgöring fyra timmar dagligen, belöper på varje dag 7 1/2 mål. Då det gäller att bedöma, huru många mål, som kunna medhinnas per dag vid tillståndsprövning enligt förslaget, torde denna siffra dock icke böra godtagas utan en viss reduktion. Beaktas får nämligen, att ett materiellt bedömande förhållandevis oftare kräves vid tillståndsprövningen än nu i fråga om dispensansökningar. Med iakttagande härav torde man emellertid kunna antaga, att minst fyra mål om dagen kunna medhinnas vid tillståndsprövning. För handläggning av det antal fullföljda mål, varmed i det föregående räknats, eller 1,220, skulle alltså erfordras omkring 305 sessionsdagar. Dessa dagar äro att fördela på sex avdelningar för tillståndsprövning, varvid på varje avdelning belöper omkring 50 sessionsdagar. Som redan anmärkts har vid beräkningen av antalet fullföljda mål avdrag skett för mål, som upptagits omedelbart i hovrätt. Antalet mål av sistnämnda beskaffenhet har därvid uppskattats till ett hundratal. Jag utgår franatt i allmänhet tre sådana mål kunna avgöras under en sessionsdag. For ifrågavarande mål skulle alltså erfordras omkring 30 sessionsdagar eller 10 för en var av tre avdelningar. I högsta domstolens arbete ingår slutligen handläggning av ansökningar om