Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/856

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


490 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. justitierådens antal för det fall, att högsta domstolen skall arbeta på avdelningar, och ärendenas fördelning mellan avdelningarna hänvisas i § 17 till särskild lagstiftning. I dessa ämnen äro bestämmelser meddelade i lagen den 14 maj 1915 angående högsta domstolens tjänstgöring på avdelningar. Lagrådet har vid detta kapitel framhållit att, medan beträffande de två lägre instanserna alla organisatoriska föreskrifter, som ansetts böra äga lags karaktär, upptagits i förslaget, hade vad högsta domstolen angår förutsatts, att vissa dylika föreskrifter skulle meddelas i särskild lag, samt uttalat, att föreskriften om högsta domstolens tjänstgöring på avdelningar borde införas i rättegångsbalken. Denna hemställan torde böra efterkommas; stadgandet bör erhålla plats som första stycke i 4 §. Till frågan huruvida ytterligare föreskrifter om högsta domstolens organisation böra upptagas i rättegångsbalken torde, som lagrådet framhållit, det icke vara möjligt att för närvarande intaga slutlig ståndpunkt; i viss mån sammanhänger den med de ändringar i regeringsformen, som kunna finnas påkallade i anledning av rättegångsreformen. I anledning av lagrådets hemställan vid 4 § har avfattningen av tredje stycket något jämkats. Vid 6 § har lagrådet hemställt om sådan ändring av andra stycket att det skulle tillkomma högsta domstolen i stället för, såsom beredningen föreslagit, Kungl. Maj:t att meddela bestämmelse i fråga, som där avses. Med hänsyn till att för närvarande bestämmelse i ämnet utfärdas av Kungl. Maj:t och då det även framdeles torde komma att iakttagas, att högsta domstolens mening inhämtas, har jag ansett att stadgandet bör bibehållas oförändrat. - Då i anledning av lagrådets hemställan om uteslutning av vissa paragrafer i 54 kap. paragrafföljden i sistnämnda kapitel torde undergå ändring, har, i överensstämmelse med den nya numreringen, i 7 § hänvisning skett till 54 kap. 10 § 2 i stället för 11 § första stycket 2 i samma kapitel. I Lagrådets hemställan vid 8 § har jag ansett böra vinna beaktande. - 4 kap. I anledning av lagrådets anmärkning vid 3 kap. 8 § har till 2 § första stycket i detta kapitel fogats bestämmelsen, att revisionssekreterare utnämnes eller förordnas av Kungl. Maj:t. I 3 § har med hänsyn till den ändrade lydelse, som 1 kap. 3 § på lagrådets hemställan erhållit, stadgandet om förordnande av sekreterare i domsaga uteslutits ävensom viss annan jämkning vidtagits. I 6 och 9 §§ har avfattningen något jämkats. Dessutom ha i 14 och 15 §§ efter lagrådets hemställan förtydliganden ägt rum. 5 kap. Vid 1 §i har lagrådet hemställt, att andra stycket av" paragrafen utvidgas till att omfatta även fall, då det kan antagas att till foljd av offentligheten