Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/857

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 491 yrkeshemlighet kan uppenbaras. Med iakttagande av denna hemställan har till andra stycket fogats en föreskrift av angivet innehåll. Dessutom ha redaktionella jämkningar vidtagits i 1 § andra och tredje styckena. Lagrådets erinringar vid 5 och 8 §§, vilka uteslutande äro av redaktio- nell natur, ha icke ansetts påkalla någon ändring av lagtexten; i 8 § har i förtydligande syfte vidtagits någon jämkning. 6 kap. I 3 § punkt 2 har, på lagrådets hemställan, till de uppgifter om rättens ledamöter samt protokollförare, som protokollet skall upptaga, lagts även uppgift om tolk, då sådan anlitas. Med hänsyn till den av mig redan behandlade ändringen i fråga om omröstning i rådhusrätt i mål, vari nämnd deltager, har avfattningen av punkt 8 i 3 § undergått jämkning. I 4 § har en huvudsakligen formell ändring vidtagits, i det att punkterna 3 och 4 sammanförts och till de uppgifter, som i nämnda punkter avses, hänförts även uppgift å föremål, vilka företes som bevis. Punkt 5 har som följd härav erhållit nummer 4. Lagrådet har vid 6 § erinrat, att det i andra stycket upptagna undantaget fått en något för vidsträckt omfattning, då det gjorts tillämpligt på varje slag av förhandling i hovrätt eller högsta domstolen, samt hemställt om sådan ändring, att det komme att omfatta endast huvudförhandling eller annan förhandling, som omedelbart föregår måls avgörande. Som framgår av lagrådets yttrande åsyftas i detta sammanhang med annan förhandling förhör, som i besvärsmål hålles i hovrätt eller högsta domstolen (52 kap. 10 § och 56 kap. 12 §). Den lättnad i protokollföringen, som stadgandet avser att bereda, torde äga sin huvudsakliga betydelse för huvudförhandlingen. Med hänsyn härtill och då, vad angår nyssnämnda förhör, förslaget icke innehåller någon föreskrift om att målets avgörande skall följa omedelbart på förhöret, har jag ansett stadgandet böra begränsas till att avse allenast huvudförhandling. I detta sammanhang må framhållas, att det även enligt beredningens förslag tillkommer domstolen att pröva, huruvida upptagning i protokoll kan anses erforderlig eller ej. En mindre jämkning har vidtagits i7§. Enligt 8 §, i den avfattning beredningen givit åt detta lagrum, skall protokoll över förhandling omedelbart under förhandlingen avfattas i slutlig form. Som lagrådet framhållit innebär denna föreskrift, att protokollet uppsättes under förhandlingens gång och samtidigt med att denna fortskrider. Enligt lagrådets mening vore någon modifikation i denna regel önskvärd. Sålunda kunde Vid Synfigåflg Då marken möta svårigheter att avfatta protokollet i slutlig form. Även vid upptagande av vidlyftigare vittnesbevisning kunde det bereda lättnad i arbetet, att utsagorna antecknades i memorial samt att först därefter utskrift i slutlig form ägde rum. I sådana fall borde enligt lagrådets mening ej uppställas annan fordran än att protokollet före förhandlingens slut vore avfattat i slutlig form. I detta sammanhang har lagrådet föror