Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/859

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 493 l 9 § fjärde stycket har den jämkning ägt rum, att uppteckning, som där avses, skall biläggas ej protokollet utan handlingarna. I överensstämmelse med lagrådets hemställan har i 11 § sista punkten uteslutits. - 7 kap. I 1 och 8 §§ ha vidtagits smärre jämkningar. På sätt lagrådet hemställt vid 9 § har som andra stycke i denna paragraf upptagits bestämmelse om att de för åklagare enligt 6 § gällande jäven även skola äga tillämpning beträffande polismyndighet. 8 kap. Enligt 2 § skall den, som må antagas till ledamot av advokatsamfundet, ha gjort sig känd för redbarhet och även i övrigt finnas lämplig att utöva advokatverksamhet. Därjämte uppställes ett ovillkorligt förbud mot att till ledamot antages den, som är omyndig eller i konkurstillstånd eller som varit i konkurstillstånd och ej visat, att han är fri från borgenärernas krav. Enligt 3 § tillkommer det advokatsamfundets styrelse att pröva fråga om inträde i samfundet. Lagrådet har mot det i 2 § intagna förbudet för den, som varit i konkurstillstånd, att bliva ledamot av samfundet, innan han visat att han vore fri från borgenärernas krav, erinrat, att någon motsvarande bestämmelse icke nu funnes upptagen i gällande stadgar för Sveriges advokatsamfund och för sin del funnit något behov av en sådan skärpning i villkoren för inträde knappast föreligga, eftersom det icke kunde befaras, att den diskretionära prövningsrätt, som tillkomme styrelsen, icke skulle komma att utövas med erforderlig stränghet. Uppenbart är av största vikt för att advokatkåren skall kunna bibehålla allmänhetens förtroende, att advokat kan väntas komma att på ett tillfredsställande sätt fullgöra sina ekonomiska åtaganden. Det torde emellertid kunna motses, att i advokatkårens eget intresse dessa synpunkter komma att beaktas vid prövningen av frågor om inträde i samfundet liksom vid den tillsyn å advokatverksamheten, som enligt 6 § åligger styrelsen. Med hänsyn härtill har jag ansett mig kunna biträda lagrådets hemställan och alltså låtit den anmärkta bestämmelsen utgå ur förslaget. Vad lagrådet i övrigt yttrat vid 2 § föranleder icke någon erinran från min sida. - 9 kap. Vid 8 § har lagrådet som sin mening uttalat, att föreläggande av vite även kunde avse juridisk person. Då åt lagrummet givits en avfattning, som icke hindrade en sådan tillämpning, har lagrådet lämnat förslaget i denna del utan erinran. Jag ansluter mig till lagrådets uppfattning. 10 kap. Vid 3 och 4 -§§ har lagrådet hemställt om sådan jämkning av avfattningen, 3" därav tydligt ffamglnge, att dessa lagrum vore tillämpliga även å juri