Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/875

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 5Û9 krig eller krigsfara m. m. Båda dessa lagar, som påkallats av rådande utom"ordentliga förhållanden, äro tidsbegränsade. Lagrådet, som icke haft något att erinra mot upptagande av ifrågavarande tvångsmedel eller de för dess användning uppställda förutsättningarna, har emellertid hemställt, att på sätt som skett i 3 § av 1939 års lag möjlighet borde beredas undersökningsledaren eller åklagaren att från telefonanstalt erhålla uppgift å telefonsamtal, växlade eller beställda mellan apparat, som kan antagas ha begagnats eller komma att begagnas av den misstänkte, och annan apparat. Enligt lagrådets åsikt borde därför rätten kunna lämna tillstånd till att sådan uppgift inhämtades under utredningen. I beredningens förslag har detta slag av ingripande icke behandlats; anledningen härtill torde ha varit att det icke ansetts som ett hävande av det rättsskydd, som tillkommer meddelandets innehåll. Det torde ock vara uppenbart, att en dylik åtgärd till sin natur icke är att jämställa med ett ingripande av det slag, varom i lagrummet är fråga. Med hänsyn härtill torde betänklighet icke möta att, såsom beredningen förutsatt, frågan om sådan åtgärd regleras i administrativ ordning. Jag har alltså ansett, att något tillägg av antytt innehåll icke bör göras uti förevarande lagrum. - Vad lagrådet hemställt i fråga om avfattningen av tredje stycket i 16 § har beaktats. 29 kap. De i detta kapitel upptagna bestämmelserna behandla omröstning i brottmål. Som framgår av 6 § skola i vissa fall även i brottmål tillämpas de omröstningsregler, som gälla för tvistemål, detta särskilt beträffande enskilt anspråk, som handlägges i samband med åtalet. Vad angår föremålet för omröstningen är, liksom i tvistemål, huvudregeln att i ett sammanhang omröstning skall ske om samtliga i målet förekommande frågor; av stadgandet i 6 § följer dock att över enskilt anspråk- alltid skall, om det erfordras, röstas särskilt. Uti 2 § upptagas vissa fall, då i ansvarsfrågan särskild omröstning skall äga rum. Enligt andra stycket skall särskild omröstning företagas, då fråga är om ansvar för flera brott. I viss mån har stadgandet sin motsvarighet i den för tvistemål gällande .bestämmelsen att, om i saken äro flera käromål, särskild omröstning skall ske om varje käromål. Med hänsyn till den för sammanträffande av brott efter 1938 års lagändring gällande huvudregeln, enligt vilken, då någon skall dömas för flera brott, gemensamt straff skall ådömas, har dock denna omröstning uppdelats så, att omröstning, om det erfordras, först skall äga rum om den tilltalades skuld till varje brott och att därefter påföljden skall bestämmas. Förutom vid sammanträffande av brott kan enligt förslaget särskild omröstning icke äga rum om grunderna för påföljdens bestämmande. Däremot kan meningsskiljaktighet rörande arten av den påföljd, som skall tillämpas, föranleda särskilda omröstningar. Dessa fall behandlas i tredje och fjärde styckena av 2 §. Inom lagrådet ha tre av dess ledamöter framhållit att, medan förslaget medgivit särskild omröstning i tvistemål i vida större utsträckning än gäl