Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/887

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 521 38 kap. I första stycket av 2 § har vidtagits en redaktionell jämkning. I anslutning till den ändrade avfattning, som i överensstämmelse med lagrådets hemställan givits åt 27 kap. 2 §, har motsvarande ändring skett i 2 § andra stycket förevarande kapitel. I 5 § har vidtagits en uteslutande redaktionell jämkning. 39 kap. I 5 § första stycket har en uteslutande formell jämkning vidtagits. 40 kap. Den i 1 § vidtagna jämkningen är av redaktionell karaktär. På lagrådets hemställan har i 11 § hänvisning skett till 36 kap. 18 §. I 16 § har vidtagits en mindre jämkning i avfattningen. 41 kap. - " De i 2, 3 och 4 §§ vidtagna jämkningarna äro uteslutande redaktionella. 42 kap. I anledning av lagrådets erinringar vid 2, 7 och 8 §§ ha dessa lagrum undergått vissa jämkningar. En jämkning har även ägt rum i fråga om avfattningen av 12 §. Vad lagrådet erinrat vid 18 § har vunnit beaktande. Dessutom ha jämkningar ägt rum i 20 och 21 §§; i 20 § har i likhet med vad som skett i motsvarande fall sista stycket uteslutits. 2 " . 43 kap. I 3 § andra stycket har avfattningen något jämkats. I anslutning till den av lagrådet vid 10 § framställda erinran har lagrummet erhållit ändrad avfattning. En redaktionell jämkning har ägt rum i 11 §. - Enligt 13 § skall vid ny huvudförhandling målet företagas till fullständig handläggning. Har bevis upptagits vid tidigare handläggning, skall beviset upptagas ånyo, om ej sådant upptagande finnes sakna betydelse i målet eller medföra oskälig kostnad eller synnerlig olägenhet. Vid 35 kap. 13 § har lagrådet erinrat, att enligt sistnämnda lagrum för återupptagande av bevis i där åsyftade fall uppställdes den fordran, att sådant upptagande funnes vara av betydelse, samt hemställt, att avfattningen i båda lagrummen bleve densamma. Vad lagrådet anfört synes mig böra föranleda, att avfattningen av 13 § i förevarande kapitel bringas i överensstämmelse med 13 § i 35 kap. 44 kap. Vad lagrådet hemställt vid 6 och 8 §§ har vunnit beaktande. Dessutom har i förtydligande syfte intagits i 2 § första stycket, att detta stadgande