Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/89

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 87 [2.] 8 a. Lantbrukshögskolan: Utprövning av markundersökningsmetod m. m., reservationsanslag. Från och med budgetåret 1937/38 har riksdagen anvisat medel till undersökning rörande trippelanalysmetodens användbarhet. För budgetåret 1937/38 anvisades sålunda för ändamålet 3,000 kronor, för vartdera av budgetåren 1938/39 och 1939/40 6,300 kronor, för budgetåret 1940/41 20,000 kronor och- för budgetåret 1941/42 5,000 kronor. I årets statsverksproposition har Kungl. Maj:t föreslagit en anslagsanvisning för ändamålet för nästa budgetår av 5,000 kronor. Av det för budgetåret 1940/41 beviljade beloppet ha 5,000 kronor anvisats efter förslag av Kungl. Maj:t i 1940 års statsverksproposition samt 15,000 kronor i anledning av propositionen den 28 februari 1941, nr 114 (r. skr. nr 143). Den 30 oktober 1941 ha vidare från nionde huvudtitelns anslag till befrämjande i allmänhet av jordbruk och lantmannanäringar anvisats ytterligare 5,000 kronor för ifrågavarande ändamål. De två sistnämnda beloppen, 15,000 och 5,000 kronor, ha avsetts för en prövning i större omfattning, med försök och provtagningar i olika delar av landet, av trippelanalysmetodens praktiska användbarhet för bestämning av gödslingsbehovet. Med skrivelse den 24 november 1941 har styrelsen för lantbrukshögskolan överlämnat en framställning från föreståndaren för högskolans växtfysiologiska institution, professorn H. Lundegårdh, om ett anslag å 20,000 kronor för fortsatt utvidgad prövning av trippelanalysmetodens praktiska användliarhet. Professor Lundegårdh har härvid anfört i- huvudsak följande. Den utvidgade prövningen av metoden avser att få upplysning om, hur det i alla detaljer utarbetade systemet för trippelanalysernas verkställande arbetar i praktiken. Den praktiska prövningen har tillgått så, att jordbrukarna själva fått uttaga proven på sina åkrar. Efter insändandet till institutionen ha proven analyserats och provtagaren har sedan fått ett trippelanalysbevis, vari dels resultaten angivas, dels ock lämnas en på dessa grundad anvisning på den för ifrågavarande åkerfält lämpliga gödslingen med de tre näringsämnena kväve, fosforsyra och kali. Med innevarande år stiger antalet av dylika bevis till närmare 8,000. Genom att utrustningen nu kunnat kompletteras och arbetet rationaliseras skulle för år 1942 med samma kostnad cirka 10,000 trippelanalyser kunna utföras. Det förhållandet att jordbrukarna bli omedelbart delaktiga av undersökninlgsresultaten bidrager i sin mån till ett battre utnyttjande av konstgödselmedlen på de gårdar, som fått trippelanalyser, vilket med hänsyn till den nu rådande knappheten på konstgödselmedel torde vara värt beaktande. Det direkta samarbetet med jordbrukarna skulle fullfoljas på det sättet att dessa under hösten 1942 anmodades inkomma med uppgifter om sin uppfattning av värdet av de anvisningar för gödsling, som lamnas i trippelanalysbevisen. Dessutom kommer givetvis, liksom hittills, provtagning i samband med de lokala och fastliggande gödslingsförsöken att utföras även i fortsättningen. For vinnandeav bärkraftiga resultat över trippelanalysmetodens praktiska anvandbarhet racker det givetvis icke med bara ett års prövning i större skala. -Av det nyss sagda framgår ju även, att redan de under innevarande ar utforda analyserna kräva ett avsevärt efterarbete under nästa år, då de praktiska konsekvenserna skola dragas. För genomförandet av den plan, Sffiiiolßgflt illl grund för beviljandet av de förenämnda särskilda statsanslagen for ar 1941, erfordras därför fortsatta anslag under år 1942.