Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/892

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


UI LO 03 Kungl. Maj:ts proposition nr 5. stämmelse i ämnet. Enligt min mening är det visserligen önskvärt, att innan huvudförhandling i hovrätt utsättes, parterna lämnas tillfälle att framföra sina önskemål om tiden för denna. Att i detta syfte bestämmelser upptagits i förslaget för huvudförhandling i underrätt torde ha berott därpå, att i dessa fall förberedelsen i allmänhet är muntlig och att tillfälle till sådant samråd därvid i regel erbjuder sig. Som lagrådet erinrat beträffande vissa andra fall, torde även utan uttryckligt stadgande av parterna framförda önskemål i detta hänseende, i den mån det låter sig göra, komma att beaktas. Lagrummet har alltså i denna del bibehållits oförändrat. Enligt 14 § skall vid huvudförhandling i hovrätt vadekäranden alltid iakttaga inställelse personligen eller genom ombud. Som beredningen närmare utvecklat har en lika ovillkorlig inställelseplikt icke ansetts böra föreskrivas för vadesvaranden; det tillkommer hovrätten att i varje särskilt mål pröva huruvida sådan skyldighet bör fordras. Lagrådet har i princip anslutit sig till denna uppfattning men hemställt om ett sådant förtydligande av lagrummet, att inställelse vid vite skall föreläggas svaranden i alla mål, där en sådan inställelse kan anses vara av vikt för målets handläggning eller utredning. I anledning av denna hemställan har föreskrift av nu angiven innebörd införts i andra stycket av förevarande lagrum. Vad lagrådet vid 16 § hemställt i fråga om ii förhandlingsordningen torde böra iakttagas; därav föranledd ändring i andra stycket har vidtagits. Dessutom har en mindre redaktionell jämkning ägt rum i tredje styckets avfattning. I överensstämmelse med vad förut ägt rum i fråga om 47 kap. 16 § har jämkning skett i 19 § fjärde stycket i förevarande kapitel. . I 21 § behandlas de fall, då mål må avgöras utan huvudförhandling. Lagrådet har förordat någon utvidgning av dessa. Enligt lagrådets mening borde huvudförhandling icke göras obligatorisk, då till bedömande.förelåge en ren rättsfråga. Hade båda parterna begärt, att målet skulle avgöras utan huvudförhandling och hovrätten tillika funne uppenbart, att sådan förhandling ej erfordrades, borde målet avgöras på handlingarna. Jag delar denna uppfattning; stadgande härom har införts som tredje stycke i 21 §. Dessutom har på lagrådets hemställan andra stycket förtydligats. Om den ändring, som vidtagits i 22 § första stycket, hänvisas till vad nyss anförts vid 10 §. I överensstämmelse med vad tidigare iakttagits för motsvarande fall har andra stycket i 22 § uteslutits. Den av lagrådet vid 25 § gjorda erinran har efterkommits. 51 kap. - Enligt 5 § skall underrätten, om vadetalan ej avvisas, efter utgången av den i 2 § angivna fullföljdstiden utan dröjsmål till hovrätten insända. vadeinlagan med därvid fogade handlingar samt akten i målet. Framställes 1 vadeinlagan yrkande, som påkallar omedelbar prövning, skall dock enligt