Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/893

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. 527 andra stycket insändandet ske genast. Som exempel å sådana fall angives, att i vadeinlagan begärts den tilltalades häktande eller, om han är häktad, hans frigivande. Syftet med det omedelbara insändandet är att sätta hovrätten i tillfälle att omedelbart företaga den sålunda fullföljda frågan till prövning. Lagrådets flertal har vid denna paragraf framhållit, att då fråga vore om mål mot häktad person, det vore av vikt för häktningstidens förkortande, att målets beredande genom skriftväxling kunde inledas utan avvaktan på vadetidens utgång, vilket skulle möjliggöra, att målet kort därefter upptoges till huvudförhandling. För ett genomförande av denna ordning fordrades, att i mål, vari den tilltalade vore häktad, handlingarna skulle insändas så snart vadeinlaga inkommit. Enligt dessa ledamöters åsikt hindrade ej föreskriften i 8 § första stycket, som avser vadeinlagans delgivning med vadesvaranden, att målets beredande börjades före klagotidens utgång. Det vore däremot mera tvivelaktigt huruvida föreskriften i 13 § första stycket, vari behandlas bestämmande av tid för huvudförhandling, medgåve att tid härför utsattes före klagotidens utgång; i tydlighetens intresse borde måhända bestämmelse därom meddelas. En av lagrådets ledamöter har ansett, att i förslaget icke borde göras annan ändring än som lagrådets flertal förordat i fråga om avfattningen av andra stycket i 5 §. Jag ansluter mig till de gjorda uttalandena om önskvärdheten av att såvitt möjligt förkorta häktningstiden. För vinnande av detta ändamål bör i 5 § andra stycket införas bestämmelse, att då den tilltalade är häktad, handlingarna skola insändas genast och detta oberoende av huruvida talan i häktningsfråga fullföljts. Som lagrådets flertal framhållit, lägger stadgandet i 8 § ej hinder för att förberedelsen därefter omedelbart vidtager. Sedan förberedelsen avslutats, kan ock enligt 13 § huvudförhandling omedelbart utsättas; att denna ej bör hållas före utgången av den i 2 § angivna fullföljdstiden ligger i öppen dag. I överensstämmelse härmed har jag ansett, att förslaget i denna del icke bör undergå annan ändring än att nyssnämnda föreskrift upptages i 5 § andra stycket; i samband därmed har även annan inom lagrådet förordad -jämkning ägt rum. Lagrådets hemställan vid 7 § har vunnit beaktande. I anslutning till den ändring, som för motsvarande fall vidtagits i vissa andra lagrum, bör 13 § sista stycket utgå. Dessutom har andra stycket i 14 § fullständigats på sätt tidigare skett i fråga om motsvarande stadgande i 50 kap. 14 §. I överensstämmelse med vad lagrådet hemställt vid 50 kap. 16 § har det överlämnats åt hovrätten att vid huvudförhandling i brottmål göra avvikelse från den sedvanliga förhandlingsordningen. Bestämmelse härom har införts i 16 § andra stycket förevarande kapitel. Beträffande huvudförhandling i brottmål stadgas i 17 §, med avvikelse från motsvarande bestämmelse för tvistemål, att den vid underrätten förebragta bevisningen skall framläggas genom hovrättens försorg. Som lagrådet framhållit torde hänsynen till den tilltalade och domstolens ställning till utredningen i dessa mål i allmänhet tala för den ordning för bevisningens framläggande, som förslaget anvisar. I vissa fall, då den tilltalade biträdes