Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2; 89 landet tidigare använd metod. Vidare bör den rådgivning till jordbrukarna, som man på basis av trippelanalysen tänkt sig meddela, ske i samarbete med lantbrukshögskolans anstalt för jordbruksförsök. Under förutsättning att så i fortsättningen sker anser sig kommissionen böra tillstyrka det begärda anslaget. Vidare torde jag få anmäla, att styrelsen för lantbrukshögskolan i skrivelse den 24 november 1941 - under åberopande av innehållet i en av professor Lundegårdh till högskolestyrelsen ingiven framställning - hemställt, att ett belopp av 5,000 kronor måtte ställas till högskolans förfogande för kompletterande arbeten å en spektralanalytisk automatmaskin. Professor Lundegårdh har i sin framställning anfört i huvudsak följande. I skrivelse den 21 augusti 1940 hemställdes, att högskolestyrelsen måtte ingå med begäran om ett extra statsanslag på 3,000 kronor för fullbordandet av en spektralanalytisk maskin. Nämnda belopp beviljades sedermera av Kungl. Maj:t. De sålunda erhållna medlen ha nu förbrukats och den nya spektralanalytiska maskinen är i det närmaste färdig. Såsom vid alla dylika omfattande konstruktionsarbeten återstå emellertid ännu en del detaljer, varjämte vissa smärre förändringar befunnits önskvärda, sedan apparaten under en del av sommaren provkörts. Det torde även stå klart, att under driften av en dylik automatisk analysmaskin av hög avverkningskapacitet en viss tillsyn från en sakkunnig instrumentmakare då och då erfordras ävensom småreparationer och underhållsarbeten. De ytterligare kostnaderna för färdigställandet, kompletteringen och instrumentella underhållet av den nya spektralanalytiska maskinen kunna beräknas till 5,000 kronor. Av detta belopp kommer, liksom förut, större delen eller cirka 3,800 kronor, på arbetskostnader och resten, cirka 1,200 kronor. på material och tillbehör. .o Med hänsyn till den betydelse en allmännare användning av trippelanalysmetoden - därest dennas tillförlitlighet blir tillfullo bestyrkt - kan få för jordbruksproduktionen, vill jag förorda, att möjligheter beredas för ett fortsättande även under år 1942 av ifrågavarande praktiska undersökning. I anslutning till vad livsmedelskommissionen anfört torde undersökningen för år 1942 böra planläggas på sådant sätt, att jämförelse i största möjliga omfattning kan ske mellan å ena sidan resultatenav jordbruksförsöksanstaltens och försöksgårdarnas gödslingsförsök samt de lokala gödslingsförsöken ävensom markundersökningar enligt tidigare använd metod och å andra sidan resultaten enligt trippelanalysmetoden. Direkt rådgivning till jordbrukarna synes böra äga rum endast efter samarbete mellan högskolans växtfysiologiska institution och jordbruksförsöksanstalten. Det torde få ankomma på styrelsen för lantbrukshögskolan att fastställa plan för verksamheten samt meddela närmare föreskrifter rörande samarbetet mellan institutionen och anstalten. Då definitivt resultat av utprövningen icke synes kunna påräknas under år 1942, bör verksamheten lämpligen bedrivas i något mindre omfattning än vad högskolestyrelsen förutsatt. Ett belopp av 15,000 kronor torde få anses tillräckligt för ändamålet. För komplettering av den spektralanalytiska automatmaskinen synes vidare böra anvisas 5,000 kronor. Då såFöre- dmganden