Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 2. 91 senap rybs, vit-, röd- och alsikeklöver samt humleluzern. Klöverarterna och humleluzernen ha under året lagts ut i smärre förberedande, Jämförande försök, varvid de normala och fördubblade typernas grönvikt och hovikt fastställts. Därtill föreligga nu också de vid kemiska analyslaboratoriet -företagna bestämningarna av de viktigare kemiska beståndsdelarna "hos de 1" de Jamförande försöken konkurrerande kromosomtyperna. I det foljande lamnas en översikt av de därvid fastställda procentuella relationerna mellan normaltyp och fördubblad typ hos vitklöver, alsikeklöver o ch humleluzern.

Normal- formen .- Alsike HumleVcr klöver luzern Fördubblingsformcn Vitklo Grönvikt . - . 100 1 Hövikt . -. 100 i Torrsubstans . -. 100 É Kväve . .. 100 växttråd . -. 100 l Aska . -. 100

§ Smältbar råprotein .

-. 100 1 Råfett . .- l Paos (fosforsyra) . . , 100 100 175 147 99.4 105 88.6 173 157 99.8 103 l 101 S8 108 .8 108 " 116 lûu l 99.5 100 104 160 , 140 i 99.6 101 95.7 ss.-2 - 102 - 100 l 96.4 Tabellen ger vid handen, att äggvitehalten i fördubblingstyperna av vitklöver och alsikeklöver är högreän i normaltypen. Vidare är den starka stegringen av hö- och grönvikt hos de tre fördubblingstyperna frapperande. Av tabellen framgår dessutom, att jättetypen vitklöver även i andra avseenden (hög råfetthalt och låg växtrådhalt) är överlägsen den normala. Beträffande oljeväxterna rybs (rovraps) och vitsenap har ännu icke någon analys medhunnits. Frösättningen hos fördubblingsformerna av dessa växtslag var emellertid synnerligen god, och det torde endast vara en tidsfråga innan högavkastande stammar kunna åstadkommas även av detta material. Av viktigare fördubblingar, som kunnat framställas vid institutionen under det gångna året, må särskilt nämnas Vallmo, vicker och ärter. De befinna sig emellertid samtliga ännu på uppförökningens första stadier, och intet kan på denna tidpunkt sägas beträffande deras avkastning. Faran för sterilitet synes emellertid ha lyckligt undgåtts; någon större nedsättning av fertiliteten hos nyssnämnda fördubblade växtslag har hittills icke förmärkts. Med de under det gångna året, delvis med tillämpandet av nya metoder, utexperimenterade tetraploiderna ha de vid institutionen framställda kromosomfördubblingarna stigit till ett antal av 24. Detta torde vara det största antal, som någon institution i in- eller utlandet lyckats framställa. F ördubblingsmaterialet omfattar flertalet av våra värdefullaste vallväxter och ett antal andra kulturväxter. Det bör framhållas, att vissa av dessa fördubblingar icke beteckna något framsteg utöver normalformerna. Så synes vara förhållandet hos lin, potatis och sojabönan. Hos dessa växtslag synes kromosomtalet hos "normalformem redan på spontan väg hunnit till det för cellen optimala; en vidare uppförökning betyder i dessa fall nedsatt vitalitet. Fördubblingsformerna hos dessa växtslag torde dock genom korsningsarbete kunna bli värdefulla för den fortsatta förädlingen. - En av den experimentella kulturväxtforskningens viktigaste uppgifter torde dock vara att med alla till buds stående metoder försöka höja kromosomtalet hos samtliga kulturväxter. Därmed skapas ett helt nytt utgångsmaterial för förädlingen inom respektive växtslag, och hos vissa av dessa växtslag kunna