Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


96 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. F. Veterinärväsendet m. m. [5.] 5 a. Veterinärhögskolan: lnredning och utrustning, reservationsanslag. För budgetåret 1939/40 har å kapitalbudgeten, statens allmänna fastighetsfond, till byggnadsarbeten vid veterinärhögskolan upptagits ett reservationsanslag av 355,000 kronor, avsett till bestridande av kostnaderna för ombyggnad av bland annat medicinska hundkliniken. Kungl. Maj:t har den 5 maj 1939 anbefallt byggnadsstyrelsen att efter samråd med styrelsen för veterinärhögskolan låta utföra ifrågavarande byggnadsarbeten. Sedan styrelsen för veterinärhögskolan i skrivelse den 14 september 1939 hemställt om en medelsanvisning av 73,254 kronor för inredning av de lokaler vid högskolan som skulle om- eller tillbyggas - varav 23,000 kronor för modernisering av medicinska hundklinikens röntgenavdelning - anvisade 1940 års lagtima riksdag å tillägsstat li för budgetåret 1939/40 ett reservationsanslag å 40,000 kronor för ifrågavarande ändamål. I skrivelse den 5 mars 1941 har styrelsen för veterinärhögslrolan hemställt om ett tilläggsanslag å 26,200 kronor för fullföljande av röntgenanläggningen på medicinska kliniken. Över framställningen har statskontoret den 12 mars 1941 avgivit infordrat utlåtande. Av handlingarna i ärendet inhämtas i huvudsak följande. Av det beviljade anslaget för inredning och utrustning återstå 14,000 kronor. Enligt infordrat anbud ha kostnaderna för röntgenutrustning vid medicinska hundkliniken nu beräknats till 40,200 kronor. Då högskolan av förenämnda anslag förfogar över 14,000 kronor, erfordras alltså ytterligare 26,200 kronor för röntgenavdelningens utrustning. De ökade kostnaderna för röntgenutrustningen föranledas därav, att en prisstegring på omkring 25 procent inträtt, att en kraftigare och därför dyrbarare högspänningsanläggning blivit erforderlig för att utfå tillräcklig effekt för terapi samt att den stora utvecklingen på röntgenteknikens område medfört förbättringar, av vilka en del äro av den art, att man vid en modern installation måste tillgodogöra sig dem. Till motivering av behovet av anläggningen har framhållits, att högskolans röntgenutrustning på såväl den kirurgiska som medicinska avdelningen vore undermålig och att den medicinska avdelningens röntgen vore sämst. Högskolan saknade fullständigt röntgenanläggning för terapi. Detta innebure en stor olägenhet, i det att många patienter, som vore behäftade med svulster och andra lidanden, vilka icke kun°de operativt eller eljest behandlas men som kunde återställas genom röntgenbehandling, nu ginge förlorade. Detta hade medfört många och stora förluster av dyrbara hundar. .Statskontoret har icke haft något att erinra mot bifall till framställningen. Jag torde vidare få anmäla, att högskolestyrelsen i skrivelse den 29 september 1941 hemställt, att ett belopp av 8,830 kronor måtte ställas till förfogande för installerande av en automatisk telefonväxel inom högskolan. Av handlingarna i detta ärende inhämtas i huvudsak följande. Veterinärhögskolans telefonväxel är av gammal konstruktion, avsedd för manuell skötsel beträffande såväl ut- och mgaende samtal som interna sam