Sida:Resa i Sibirien.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
5

anmäla det för honom. Jag gick nu med lätt hjerta till tullhuset, der jag fann, att den lilla papperslappen hade werkat som en trollformel. Allt ända intill packwagnen blef utlemnadt åt mig med den största beredwillighet, så att skepparen slapp att betala sina 100 rubel i böter.

Dagen efter wår ankomst gingo wi att uppsöka wår blifwande reskamrat dr. Erman[1], hwars bostad wi fingo reda på, derigenom att wi i ett fönster i andra wåningen af ett hus warseblefwo ett litet astronomiskt instrument.

Aftonen den 30 Juni besökte jag i dr. Ermans sällskap jordomseglaren amiral Krusenstern, till hwilken jag hade bref från grefwe Suchtelen i Stockholm. Besöket förnyades en wecka sednare (den 9 Juli), hwarwid amiralen lemnade oss fyra bref, hwaribland war ett för Erman till Kamtschatka, hwari han anmodade kapten Hagemeister, befälhafware på ryska fregatten Krotkoi, hwilken han trodde samtidigt med Erman infinna sig i Kamtschatka, att föra denne min reskamrat med sig till Europa, hwilket sedermera äfwen skedde. Då wi tagit afsked och woro utkomna på Newski-perspektivet, som gick utmed amiralens trädgård, återkallades wi af en betjent, som sade att amiralen önskade tala ytterligare ett par ord wid oss. Strax derefter sågo wi också amiralens hufwud öfwer staketet och blefwo af honom under wänliga ursäkter anmodade att wända om igen, emedan hans fru gerna wille säga oss farwäl. Då wi inträdt, kom detta älskwärda fruntimmer emot oss med tårar i ögonen och önskade oss all möjlig wälgång på wår förestående beswärliga resa. Då jag, rörd öfwer detta wänliga afsked, tog hennes hand och kysste den, lutade hon sig ned och kysste mig på kinden. Detta war första gången, som jag blef bekant med detta ryska bruk.

Jag hade äfwen audiens hos den dåwarande guwernören öfwer Sibirien, grefwe Speranski, hwilken, ehuru son af en simpel pope[2], endast genom sin duglighet uppswingat sig till den höga plats, som han nu beklädde. Han gaf oss många nyttiga underrättelser angående wår förestående resa, samt gaf oss ibland annat sundhetsregler för de olika årstiderna. ”Wägarna,” sade han, ”äro nu förträffliga; kölden i Sibirien är icke obehaglig, då luften om wintern är mycket lugn och torr. Man lider

  1. Dr. Erman medföljde, för att anställa mineralogiska och botaniska iakttaglser.
  2. Så benämnes den ryska presten.