Sida:Resa i Sibirien.djvu/164

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

148

sina landsmän; men då hon blott war en simpel kirgisiska, född och uppfödd i en kibitka, och således lika okunnig och rå som alla hennes landsmaninnor, war hon honom alldeles likgiltig.

Khanen besökte oss ett par gånger dagligen i wåra rum, samtalade med oss, samt spelade biljard med löjtnant Due och Karelin, i hwilket spel han hade mycken färdighet. Han förstod på ett wackert sätt förena sin wärdighet som regerande furste med en wiss anspråkslöshet, gent emot ett par representanter af Europas wetenskapliga bildning. Han hade från Astrakan låtit hemta åtskilliga winer åt oss, hwilka mohammedanerna sjelfwa icke få dricka, och hade en rysk kock, som förstod den europeiska kokkonsten.

Kirgiserna hafwa ett godt naturligt förstånd, mycken romantik i sin karakter, äro äfwentyrsälskande, stolta, makliga, njutningslystna och egentligen icke blodtörstiga. Den lilla hords seder, hwarom här egentligen är fråga, hafwa blifwit märkligt förbättrade genom den närmare beröringen samt handeln med Ryssland. Deras qwinnor berömmas för godmodighet och huslighet. Då de lefwa af boskapsskötsel, så hafwa de intet annat att syssla med, än att passa på sina får, sin hornboskap, sina hästar och sina kameler. När en nejd är afbetad, flyttas kibitkan till någon annan gräsrik fläck. De lefwa således i stor maklighet, och för att fördrifwa tiden rida de omkring på steppen och besöka hwarandra, slå sig ned i en främmande kibitka, der de alltid äro wälkomna, låta traktera sig och berätta äfwentyr, eller hwad eljest nytt, som kan hafwa tilldragit sig i deras närhet. Khanens stora församlingssal betraktades derföre af hwarje förbiridande kirgis som en kibitka, der han tog in, satte sig med korslagda ben på golfwet, och berättade eller lät förtälja för sig nytt, samt uppehöll sig der en längre eller kortare tid efter behag. Wid middagstiden inburos der en mängd träskålar med kokt fårkött till de kring wäggarna sittande främmande gästerna, äfwensom till khanens starschiner (rådgifware). Khanen gick då wanligen omkring och samtalade med hwar och en särskilt. Om natten såfwo de på golfwet. Wid att wistas bland dem, försättes man tillbaka till de judiska patriarkernas äldsta tid, som wi känna af gamla Testamentet. Nomadlifwet tyckes under den långa raden af förflutna århundraden icke hafwa undergått den ringaste förändring. Till och med khanens befallningar lyda de blott så till wida, som det faller dem lägligt. Såsom domare hafwa han och hans starschiner deremot större myndighet, då en hwar räcker handen till att upprätthålla de bland dem