Sida:Resa i Sibirien.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

8

tekanna, tekoppar, sockerskål, tedosa, teskedar och matskedar äro beqwämt nedpackade. Due hade från Christiania medfört en spritstekningsinrättning. I Jekatherinenburg nödgades wi lägga oss till ett ryskt tekök (samawarr) och twå twättfat, emedan dylika inrättningar icke finnas på skjutsstationerna i Sibirien. Slutligen köpte jag en så kallad polsk britschka, en fyrhjulig wagn på fjedrar, ungefär liknande en så kallad holsteiner-wagn, med med wagnskur och fotsack. Som tolk medtog jag en rysk betjent wid namn Gustaf Rosenlund, hwilken war född som lifegen nära Reval, och talade esthniska, tyska, ryska och något polska; och hwilken, sedan lifegenskapen war upphäfd i östersjöprovinserna, nu kunde taga tjenst hwar han wille. Hans lön för hela resan war omkring 500 riksdaler. Således bestod wårt resesällskap af fem personer: löjtnant Due, som jemte mig satt i wår britschka; wår norska betjent, som åkte på packwagnen jemte den ryska kusken, och dr. Erman, som åkte i sin egen britschka och hade Gustaf Rosenlund på kuskbocken. Sålunda woro wi slutligen resfärdiga Fredagen den 11 Juli, ganska belåtna med att ändtligen hafwa nått slutet på wåra tråkiga förberedelser, hwilka hade uppehållit oss i Petersburg i 21 dagar.

II.
Resa från Petersburg till Moskwa.

Landswägen halffärdig, och deraf härflytande obehag. — Nattqwarter hos en bondfamilj. — Böndernas drägt. — Waldai; flickornas kringelhandel. — Torschok. — Twer.

Fredagen den 11:te Juli 1828 kl. ½ 9 förm. lemnade wi Petersburg, med spänd förwäntan angående de tilldragelser, som möjligen kunde möta oss på den långa färden. Från Petersburg till Moskwa hade man börjat anlägga en ny landswäg, hwilken, hwarest den war färdig, föreföll mig som den bästa jag sett; men den war ännu blott halffärdig, och den gamla wägen gick antingen genom djup sand eller öfwer djupa kärr, hwaröfwer man lagt kafwelbroar, d. w. s. långa trädstammar, lagda tätt inwid hwarandra, twärs öfwer wägen, eller bestod i byarne af en gement ojemn stenläggning[1]. Genom de oupphörliga

  1. På sednare tid har en jernwäg blifwit anlagd mellan Petersburg och Moskwa, så att denna resa mellan zarernes nya och gamla hufwudstad nu mera kan tillryggaläggas på kort tid och i all maklighet