Sida:Resa i Sibirien.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

12

hwilket tager sig ganska bra ut på en wacker hals. Hatten är bred ofwantill, som en omwändt stympad kägla, och har om den smalare delen, tätt ned wid brättena, ett temligen bredt band, på hwilket är fästadt ett bredt spänne midt fram i pannan, eller också 4 spännen, ett framtill, ett wid hwardera örat och ett i nacken. Bondqwinnorna hafwa fint hwitt linne, wanligen med ljusröd rand nedantill; lintygsärmarna, som äro wida, skulle räcka till handleden, om ej handlinningen fästades ofwanför armbågen, så att ärmen bildar en wid nedhängande puff, medan hela underarmen är bar. De bruka ett kortlifwadt lifstycke, som ej når högre än till skulderbladena, hwarifrån det bakifrån öfwer skuldrorna går twå remmar eller hängslen, som korsa sig framtill öfwer bröstet. Om söndagen är kjorteln antingen af hwitt eller rödt bomullstyg, och då dertill komma hwita bomullsstrumpor och röda eller gröna saffiansskor från Torschok, jemte det hwita, fina lintyget, så se de, hwad drägten beträffar, rätt prydliga och fina ut.

Wi färdades igenom en eländig by wid namn Kretzy, der wi böto om hästar. Hustrun i huset led mycket af tandwärk och då hon hörde, att wi kallade Erman för doktor[1], trodde hon att han war läkare, och bad honom ifrigt att skaffa henne hjelp mot det onda. För att blifwa af med henne, gaf han henne slutligen en liten gul blomma, som han funnit på marken och bad henne lägga den på tanden. Werkan, sade han, skulle icke wisa sig förrän efter någon tids förlopp, hwarpå wi reste widare. Om aftonen den 14:de kommo wi till den lilla staden Waldai, belägen wid den låga landtåsen af samma namn, hwarest trakten war täck nog för att wara i Ryssland, och bildade genom sina skogar ett angenämt afbrott i enformigheten af de med magert gräs eller mossor höljda sandslätter, som wi hittills öfwerfarit. Wid afresan från Waldai påföljande morgon blefwo wi omringade af en hop unga, till en del ganska wackra flickor, af hwilka en hwar bar i den ena handen en krans af små kringlor (kallade baraschki) bundna på ett snöre, hwilka de sökte öfwertala oss att köpa af dem.

Den 16:de om aftonen anlände wi efter en mödosam dagsresa på djupa sandwägar och öfwer kafwelbroar till Torschok, der wi togo in hos en köpman, hwilken handlade med skoplagg och bebodde ett prydligt hus, som inwändigt prunkade med brokiga silfwer- och guldbroderade stöflar och skor af alla slags

  1. Doktor motswarar i Tyskland wårt magister.