Sida:Resa i Sibirien.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

14

III.

Wistande i Moskwa. — Teatern. — Spåren af 1812 års brand nästan alldeles förswunna. — Kreml. — Iwan Weliki. — Kröningsdrägterna i arsenalen.

De twå första dagarna af mitt wistande i Moskwa måste jag tillbringa som instrumentmakare, för att laga åtskilligt på mina instrumenter, som under resan kommit i olag. Den första aftonen (en söndag) besökte wi likwäl teatern, hwilken inwändigt war wacker, ljus och glad, men nästan tom. Dans och sång woro goda, och spelet lifligt och naturligt liksom i Petersburg.

Moskwa hade wid denna tid icke det ringaste spår af 1812 års brand, och wi träffade blott ett enda hus på en af stadens ytterkanter, som ännu låg i ruiner. Staden ser helt asiatisk ut, när man blott betraktar kyrkor, kloster och moskeer; och kupolernas samt tornens besynnerliga former måste nödwändigt tilldraga sig hwarje främlings uppmärksamhet, som kommer från westra Europa. Husen se ljusa och glada ut. En älsklingsfärg är ljusgult med hwita pelare, hwartill kommer ett plåtbeslaget, nästan platt tak, som är måladt ljusgrönt. Dessutom såg man helt hwita eller ljust chokoladfärgade hus, hwilkas tak woro målade ljusgröna, bruna eller brunröda. Wid solsken gifwer detta staden ett mycket gladt utseende.

En dag besökte wi den berömda fästningen Kreml. Öfwer ingångsporten är en stenskifwa, hwarpå är uthuggen en Mariä-bild; och hwar och en, som går derigenom, måste aftaga hatten på något afstånd och gå igenom den med blottadt hufwud, eljest blir han bortwisad af skiltwakten. Wi gjorde inga betänkligheter härwid, men wår betjent Nielsen kunde icke beqwäma sig härtill, emedan han betraktade det som en afgudadyrkan, och derföre måste han wända om. Man berättade för oss som ett underwerk, att då Napoleon 1812 sprängde en del af Kremls wallar i luften, nedstörtade hälften af denna port, men den öfwersta delen af bågen, der denna bild war fästad, blef stående.

Tornet Iwan Weliki är bygdt år 1600 under zaren Boris Gudunoffs regering och har en höjd af ungefär 270 fot; dess kupol, som har en höjd af 37 fot, är förgyld med dukatguld. Korset, som stod på dess topp, blef år 1812 bortfördt af fransmännen, men wid deras flykt qwarlemnadt tillika med deras öfriga tross. Det kors, som stod der 1828, hade en höjd af 16 fot och war af trä, beslaget med förgylda kopparplåtar. Från detta