Sida:Resa i Sibirien.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
15

höga torn har man en herrlig utsigt öfwer hela Moskwa. Wid foten af detsamma ligger i en murad fördjupning eller brunn under jorden den ofantliga kyrkoklocka, som första gången gjöts år 1654 under zar Alexis Michailowitsch, men skadades under den stora eldswåda, som härjade Kreml den 9:de Juni 1701. På befallning af kejsarinnan Anna Iwanowna blef af metallen af den skadade klockan, som wägde omkring 300,000 skålpund, med tillägg af ytterligare 75,000 skålpund metall, den nya klockan gjuten; klockans höjd är 21 fot och den håller nedtill 29 fot i twärmått. Man har förmodligen icke kunnat påfinna något medel att lyfta denna ofantliga massa upp till dess bestämda plats.

På ett annat ställe i fästningen sågo wi twå metallkanoner af så owanligt stor kaliber, att en fullwuxen karl kunde sitta upprätt i mynningen på den största af dem.

I den nya arsenalen besågo wi kröningsregalierna, alla kejsares troner, spiror och kronor, från de äldstas till den då regerande kejsarens, några prydda med utomordentligt stora juweler; bland andra Peter den stores krona, som är beprydd med 847 diamanter och ofwantill har ett kors, hwilket hwilar på en owanligt stor rubin. I Londons Tower är en sal, kallad Jewel Office, hwars dyrbarheter uppskattas till ett wärde af 36 millioner riksdaler, oaktadt dess innehåll ej skall wara på långt när så rikhaltigt, som salarnes i den nya arsenalen i Kreml. Äfwen woro alla kejsarnes kröningsdrägter fullständigt uppställda, ända intill kejsar Nikolai stöflar, kejsarinnans hwita sidenkjortel och hwita sidenskor.

IV.

Resa till Nischni-Nowgorod. — Dåliga wägar. — Owäder. — Twist med en gammal adelsfru i Sugdoda. — Murom. — Qwarter hos en Pope. — Nischni-Nowgorod och dess stora marknad. — Besök i en moské. — Knäs Dadyan. — Saknad af beqwämligheter på hotellerna. — Flöjtspelaren Walter.

Den 28 Juli rustade wi oss till afresan, sedan wåra wagnar undergått en hufwudreparation. Wi woro alla ense om att finna Moskwa wida behagligare än Petersburg, och skulle jag bo på något ställe i Ryssland, skulle det wara der. Äfwen Due hade haft mycket roligt der och lemnade staden med någon rörelse. De twå följande dagarne gjorde wi blott små dagsresor till följe af de ytterst dåliga wägarne genom djup sand och