Sida:Resa i Sibirien.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
17

swarta insekter, som kröpo upp och ned mellan golfbräderna, hwilka woro så otäta, att man kunde sticka in handen mellan dem. Jag lade derföre min madrass på 4 stolar upp emot en wägg och sof mycket oroligt, dels till följe af stanken, dels af fruktan att falla ned.

Popen sjelf war en lång mager man, klädd i en grå långrock eller kaftan med ett rep om lifwet och såg ut som en simpel bonde. På aftonen besörjde han sjelf wår uppassning, satte teköket i kokning och bar in allting. Jag hörde Due fråga honom, om det i huset fanns en wiss beqwämlighet, hwilken eljest i Europa i alla hus, till ock med det fattigaste, anses som en oundgänglig nödwändighet, men få till swar ett förundradt och högdraget, men starkt betonadt, ”nej!” Twättfat samt ett annat kärl, hwilket i ett sofrum hos oss anses som oumbärligt, funnos naturligtwis heller icke. Han ombads att till qwällsmål steka 5 dufwor, hwilka mina begge reskamrater hade skjutit, men detta afslog han, emedan det skulle strida emot hans religionsbruk. Följande dagen war han dock mycket wänlig och trakterade oss med en ganska wälsmakande lamstek, hwars tillredelse öfwerträffade wår förwäntan. Hustrun och dottern skola efter wara betjenters berättelse hafwa sett ut som ett par wanliga smutsiga bondqwinnor, och i fullkomlig öfwerensstämmelse med den osnygghet, som rådde i undre delen af huset. Från popen skildes wi mycket wänskapligt och han frågade oss, om wi togo återwägen genom Doskino och då wille taga in hos honom.

Tisdagen den 5 Augusti ankommo wi till Nischni Nowgorod (nedre Nowgorod). Oka-elfwen flyter här i många krökningar genom en temligen djup floddal, så att en brant sluttning leder dit ned från den högre belägna slätten ofwanför. Den gamla staden ligger på denna högslätt, och den nyare delen af densamma, hwarest den stora marknaden hålles, åter på den nedanföre backen utbredda låga flodstranden. Dessa twå delar äro åtskilda genom gamla fästningswerk, som påstås hafwa blifwit uppförda på Strelitsernas (Bågskyttarnes) tid. När man kommer åkande till Nowgorod ser man ej till något af denna lägre del. Wi inträffade lyckligtwis just wid begynnelsen af den stora marknad, som hwarje år på en bestämd tid hålles här, hwarigenom wi kommo i tillfälle att taga kännedom om denna storartade tilldragelse. Under de sista dagarna af wår färd till staden hade wi litet emellan kört förbi karavaner af 50 och ännu flera wagnar, förspända med oxar och körda af bucharer,

Hansteens resa i Sibirien.
2