Sida:Resa i Sibirien.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
39

mig omkring till alla gjuterier och werkstäder, hwarunder wi samtalade på engelska. På denna savod walsades en mängd jern och koppar till stänger och plåtar, hwarförutan der erhålles en hel mängd guld och platina, så att den årliga tillwerkningen räknades till 7 millioner rubel.

Söndagen den 7 September fortsattes resan till kejserliga savoden Kuschwa, dit wi anlände sent om aftonen, och blefwo wisade till wårt nattqwarter. Påföljande morgon gjorde förwaltar Wolkoff oss ett besök och tillbjöd oss sin tjenst, samt ställde en kossak till wårt förfogande. Hwad uppassning angår, tillgår här allt på österländskt eller indiskt wis. Hwar morgon sändes bud, om wi behöfde någonting, och wi behöfde blott gifwa en wink, för att få allt hwad wi önskade. Hästar och droschkor stodo hela dagen för wår räkning. Middagarna spisade wi hos förwaltaren, emedan bergshauptmannen war frånwarande.

Den 9 September på förmiddagen foro wi till ett stort jern- och magnet-berg Blagodat, en knapp fjerdingswäg från Kuschwa. Trakten hade förut warit bebodd af en hednisk folkstam, wogulerna, hwilkas språk är beslägtadt med det finska eller ungerska. På Blagodat hade de ett afgudatempel. År 1730 gick en wogul, wid namn Stepan Tschumpin, till Jekatharinenburg, hwarest då redan fanns ett bergskollegium, och berättade, att i Kuschwa fanns ett stort berg, bestående af rent jern. Detta gaf anledning till att man började bryta jernmalm här, och att wogulerna efter hand blefwo undanträngda mot norden. För att hämnas på Tschumpin, uppreste wogulerna på högsta spetsen af Blagodat ett bål och uppbrände honom, en klar månskensnatt, derpå lefwande. Nu hafwa de dragit sig högt upp emot ishafwet. Några år före wår ditkomst hade ryssarne upprest en minneswård af gjutjern åt Tschumpin, och wid sidan deraf byggt ett litet wackert kapell, som tager sig bra ut på spetsen af det enstaka stående berget. Hwarje år på samma dag, som Stepan led sin martyrdöd, företages nu årligen en stor procession från Kuschwa till Blagodat, i hwilken alla ortens tjenstemän och prester samt alla dess öfriga både qwinliga och manliga inbyggare deltaga.

Onsdagen den 10:de fortskaffades wi med kejserliga hästar från Kuschwa och kommo om eftermiddagen till Nischni Turinsk, ett kejserligt platina-waskeri. Men då det war helgdag (och i Ryssland äro wäl en tredjedel af årets dagar helgdagar) och det således icke arbetades der, foro wi widare mot norr, sedan wi ätit middag hos förwaltaren. Wi körde hela natten,