Sida:Resa i Sibirien.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

40

och ankommo om morgonen den 11:te till den wid floden Tora belägna småstaden Werchoturie, hwilken är en af de äldsta städer i Sibirien. Här tillbragte wi dagen hos en af Solomirskys bekanta, en häradshöfding Protopoff. Genast som wi anlände till staden, kom en soldat med andan i halsen springande efter wåra wagnar, för att fråga oss från polismästaren, om han skulle skaffa oss qwarter. Då det nämligen i de sibiriska städerna ej finnes några gästgifwargårdar, är det magistratens pligt att skaffa hwarje resande härberge. Påföljande morgon reste wi widare norrut, besökte under wägen guld- och platinawaskeriet i Pitalewskoie, och foro derifrån till kejserliga savoden Bogoslovskoie, dit wi ankommo sent på aftonen och blefwo inhysta i en lång rad möblerade och wäl upplysta rum, som tillhörde ställets läkare, Protassoff. Oaktadt Bogoslovskoie enligt mina iakttagelser ligger blott under 59° nordlig bredd[1], war det här slut med allt jordbruk. Längre emot norr kunde man, blott komma ridande, då wägen här upphörde.

Den 13:de gjorde wi wår uppwaktning hos bergshauptman Begger, som war af tysk härkomst, men som hade glömt sitt modersmål, ehuru hans fru ännu talade ganska bra tyska. Detta är ofta fallet i Ryssland med tyskfödda tjenstemän, som äro nödsakade att tala ryska med de underordnade och ingifwa berättelser på ryska; men fruntimmerna, som äro fritagna från denna pligt, bibehålla sitt språk längre. I sällskap med hr. Begger reste hela karavanen till det 1 14 mil härifrån belägna jernbruket Turinski Rudniki, hwarest wi nedstego i en ofantligt djup grufwa, hwarifrån wi uppkommo både smutsiga och wåta. Äfwen i en koppargrufwa woro wi nere, men den war mindre smutsig än den föregående.

Hwad som likwäl för oss war det märkligaste här på stället, war det besök wi aflade i det hus, der de förwiste förwarades. Här fick man tillfälle att se förbrytare af alla slag och från alla kanter af ryska riket. Ett mycket wackert pojkansigte med ett par oskyldiga ögon tilldrog sig isynnerhet wår uppmärksamhet; gossen hade blifwit hitskickad för ett obetydligt snatteri. Det är bedröfligt att alla straffångar, utan afseende på förbrytelsens storlek och beskaffenhet, slås öfwer en bank med simpla lösdrifware, röfware och mördare. Lösdrifware kallas en hwar, som anträffas utan pass och ej will uppgifwa sin herres namn. Ty hwarje menniska i Ryssland eges af någon, så framt han ej

  1. Således wid ungefär samma polhöjd som Upsala.