Sida:Resa i Sibirien.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

46


Denna ljumma wattenström, som rinner öfwer hela kroppen och afkyler dess öfwersta del, men wärmer den mindre heta nedandelen, åstadkommer den behagligaste känsla. Denna öfwersköljning upprepas ett par gånger och för hwar gång med litet kallare watten. Trägolfwet är genomborradt med hål, för att skaffa wattnet aflopp. Den simpla ryssen springer om wintern direkte från badstugan och wältrar sig i snön och går derpå åter in i imman. Efter dessa öfwersköljningar torkar man sig och kläder på sig i förstugan, hwarpå man begifwer sig hem till sitt. Hudutdunstningen warar ännu ett par timmar, hwarföre man ej kan gå ut i kalla luften förrän flere timmar efter badet, så framt man ej will utsätta sig för wådan af farliga sjukdomar. Wanligtwis ske dessa bad om aftonen, så att man kort derefter kan gå till sängs. På detta sätt kan man drifwa all rheumatism ur kroppen, hwilket jag sjelf erfor, och befann mig särdeles wäl deraf. I städer utom Ryssland, der dylika badinrättningar ligga afsides, och den badande derföre har en lång wäg hem, kan en oförsigtighet härwid lätt hafwa farliga följder.

I Jekatharinenburg fanns ett stensliperi, som det intresserade mig att se. Här förarbetades de wackraste konstsaker af simpla ryska bönder med långt skägg och klädda i fårskinspelsar, och det war märkligt att se de enkla metoder, hwarpå äfwen de mest inwecklade former åstadkommos. Jag lät här slipa åt mig en sigillring af en wacker bergkristall, hwari mitt namn graverades, omgifwet af en aflångt rundad perlrand, i fullkomlig likhet med det messingssigill, som jag medförde på resan.

Den 1:a Oktober efter frukosten hos Solomirsky togo wi ett wänskapligt afsked från denne älskwärde man, alldenstund han reste mot wester till Moskwa och wi österut till Tobolsk.


X.

Resa till Tobolsk. — Köpman Sinil. — Arkimandriten. — Byn Juschakowa. — Gammal-troende. — Bonddans derstädes. — Ankomst till Tobolsk.

Direktören för amerikanska kompaniet i Petersburg, hr. Prokopieff, hade gifwit oss rekommendationsbref till åtskilliga af kompaniets ombud i Sibirien, hos hwilka wi, för att ej behöfwa medföra någon betydligare penningsumma, egde att efterhand lyfta smärre belopp, samt hade dessutom genom bref underrättat dessa herrar om saken. Innan wi lemnade Jekatharinenburg