Sida:Resa i Sibirien.djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

50

XI.

Wistande i Tobolsk — Bref från hemmet. — De förwiste adelsmännen Alabieff och Schatiloff. — Festligheter med anledning af enkekejsarinnan Maria Feodorownas födelsedag. — Wår språklärare Menges. — Blandade äktenskap olyckliga. — Erman reser till Obdorsk.

Wintern hade redan börjat infinna sig med snö, och man rådde oss att dröja här tills det börjat blifwa ordentligt slädföre, särdeles som wi här lättare än i en småstad kunde få medar anbragta under wåra wagnar. Emellertid blef under afbidan häraf wårt wistande i westra Sibiriens hufwudstad långwarigare än wi hade föreställt oss.

Allt sedan wårt wistande i Petersburg hade ingen af oss erhållit bref från hemmet. I alla städer, hwilka wi rest igenom, hade Due gått till postkontoret, i hopp att finna ett efterlängtadt bref, men alltid kommit nedslagen och tomhändt igen. Äfwen nu gick Due, genast efter sedan wi stigit ur wagnarna, till posthuset, och då wi sågo honom med owanligt hurtiga steg komma åter framåt gatan, utropade Erman: ”Der kommer löjtnanten med bref; hans fot är så bewingad.” Detta war också werkligen fallet; ty han medhade twå bref med utanskrift till mig, och stod i ängslig förbidan om de ej skulle innehålla något till honom, hwilket de äfwen gjorde, ty i begge brefwen, som woro från min hustru, låg ett till Due från hans fästmö.

I den hos en enkefru Örn oss af polismästaren anwisade bostaden erhöllo wi twå rum, af hwilka wi öfwerlemnade det ena åt Erman, medan Due och jag förbehöllo oss det andra; men för wår medhafwande betjening fanns ingen plats, hwarföre de om dagarna måste sitta i förstugan utanför wåra rum och hafwa sitt nattqwarter i wagnarna.

Bland de inbjudningar wi erhöllo i Tobolsk, war äfwen en till generalpostdirektören Müller, hwarest wi bland andra sammanträffade med twå förwiste[1], nämligen f. d. öfwerstlöjtnant Alabieff och hans swåger kammarjunkar Schatiloff. Dessa twå adelsmän hade wid ett dryckes- och spelkalas i Moskwa genom näppeligen ärligt spel frånwunnit en med en offentlig kassa genomresande uppbördsman 50,000 r:dr; och då denne yttrat twifwelsmål om huruwida spelet gått rätt till, hade Alabieff

  1. Dylika personer kallas på ryska med ett förmildrande uttryck ”Retschtschastlivni” d. w. s. olyckliga