Sida:Resa i Sibirien.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
69

upp öfwer armbågen och de wida ärmarna hänga då dubbla som en stor pös, och nedre delen af armen är bar. Hon gjorde sig ofta ärende in till oss, för att se om ugnen och höra om wi önskade något, och war så intagande i hela sitt beteende, att det gjorde mig ondt, då wi påföljande morgon foro war wäg, att jag ej war nog mäktig språket, för att kunna tala med henne och betyga henne wår erkänsla. Äfwen wåra tjenare, som bodde inne hos familjen i hwardagsstugan, kunde ej nog prisa hennes tjenstaktighet och wänlighet. Hon gick på morgonen i ofwanbeskrifna drägt i 22 graders köld, barfotad öfwer en stor snöbetäckt gård, för att hemta wed åt oss samt några rypor ur sin matbod.

Wi påträffade under wår resa flera dylika wänliga hustrur. Sibiriakerna äro äfwen kända för att wara det wackraste folk i Ryssland, och detta är äfwen efter min erfarenhet fullkomligt sant. En frisk, jernstark, wacker, förståndig, barnsligt oskyldig och godmodig race, som ej har den ringaste anstrykning af den europeiskt-ryska bondens penningbegär, utan är gästfriheten sjelf. Hwartill skulle de också anwända penningar? De hafwa mark och utrymme nog, och jorden gifwer dem allt hwad de behöfwa till föda och kläder. De kunna ej köpa eller sälja något, då städer ej finnas på långa afstånd. Städernas förfining och förderf äro dem obekanta. De äro utomordentligt renliga, och deras stugor äro i detta ords werkliga mening skrapade; ty de skrapa golf, wäggar, fönsterkarmar och bänkar med stora knifwar, så att dessa alltjemt se ut som nya. Häraf uppkommer en omständighet, som jag på länge icke kunde förklara, nämligen, att deras bänkar, trappor o. s. w. alla hafwa wågformiga refflor twärs öfwer brädan, winkelrätt emot träfibrerna, liksom om de ej woro hyflade. Knifwen biter nämligen djupare på de mjukare ställena af trädet, och har först en reffla uppkommit, så blifwer den genom upprepad skrapning alltjemt djupare, liksom gröppena på en mycket befaren winterwäg. Orsaken hwarföre de ej hellre skura golf och möbler, är förmodligen den, att skurwattnet i den stränga winterkylan ögonblickligt skulle frysa och öfwerdraga trapporna med en isskorpa, utan att de blefwo rena; dels att hela familjen ligger i ett rum, och att den fuktighet, som skurningen måste förorsaka, skulle wara skadlig för barnen, så mycket mer, som spjellet i ugnen, hwilken blott uppeldas om morgonen, är tillstängdt under hela dagen, så att dunsterna ej kunna draga ut. Sjelfwa lysa de af renlighet. Badstuga finnes i hwarje hus, och imbaden rena icke blott huden