Sida:Riksregistraturet vol 1663 maj fol 235 ff.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
236
28
Datum Stockholm Ao 1663

Gudj beropadhe och opsatte än dhem och Wåre förfädher högberömmelige Sweriges Rijkes Konungar tillståår. Och Wij nu dherhoos förnimme, thet Wår trootienare och öfuerste för detta för Bergsregementet Ehrligh och Manhafftigh Liborius Mentzer hafuer nu een rum tijdh bort och öfwer 40 åhr låtit sigh bruuka uthi framfarne Sweriges Konungars och theres Rijkes tienst låtandes derwijdh påskijna sin trooheet och devotion emoth sin Öfwerheet och sitt Fäderneslandh, och gåendes nästan alle krigstienster igenom ifrån een gemeen och dherwidh sigh således altijdh förhållit, att han om sijdher åhr 1640 ähr till Capitein och så 1648 till Major, åhr 1655 till Öfuerstlieutnant för WästerGöthes