Sida:Riksregistraturet vol 1663 maj fol 235 ff.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
28
Datum Stockholm Majus

Regemente, sidst Anno 1658 aff Wår högst Sahl Herr Fadher förordnadt och anförtrodt, att wara Öfuerste för thet tå uprättade Bergsregementet; Och sigh j det öfrige och j synnerheet widh desse tienster så förhållit som en redeligh och oförfäradt soldat hafuer ägadt och bordt, så att hans persohn ähr pröfwadher wärdigh medh Konungligh och serdeles gunst att j hugh kommas och benådhas. Så emädan han för sigh så mycket som hans kraffter kunna tillåta och medhgifwa och för sine barn och effterkommande aldeles uthlåfuer, att willia uthi samma trooheet, plicht och devotion emoth Oss och Sweriges Chrono wela och skola framhärda och continuera; Ty hafue Wij aff serdeles gunst och nåde


såsom