Sida:Rr 1645 jan mars djv31 fol25v.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
8
Datum Stockholm Anno 1645

och General Tollförwalter j Swerige och Finlandh, Oss Elskelig Ehrlig och Wälbetrodde Marten Augustinsson hafuer sig icke allenast af wngdomen om dygd och ähra winlagt, och om thet till lära, fatta och gripa beflijtat, warmedh han till åhra kommen kunde göra sin rätte Öfuerheet och Fädernäslandh godhe tienster, serdeles j the wärf och saker, som Regementets inkompster och Medell förmehra: Wthan och, sedan han hafuer låtet sig bruka wthj Wår Sahlige käre Herfaders Glorwärdigst j åminnelses och sedermehra j Wår Regementztijdh, och wthj Wåre omyndige åhr, både j Cammarsakerne för een Cammererare, jämwäl och öfuer Tullwäsendet giordt Chronan godhe och Nyttige tienster. Och sielfwe Store- och Siötollen här j Rijket och Storfurstendömmet icke wthan stor invidve och efftertal af Mongen (?) och satt wthj den Stat, at Wij besinne genom hans huldhe, försichtige och owälde opsicht och förwaltning Wår och Rijkzens Dressell till Ett märkeliget och anseenliget wara förökt och förbättradt. Hafua och wndertijden och när han af Oss och Wår Rijkz- och CammarRådh therom ähr ansökt worden, kommet Oss och Chronan till desse beswärlige krigen, thermedh Wij betunges, medh anseenlige försträckningar till hielp och wndsättning. (Wij?) betrachtandes Wårt kongelige