Sida:Sändbref til Herr von Holten.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
33

Förmodeligen är denne Spansk-Maltheser-Neapolitan-Sardinsk-Danske Man, Kammarherren Grefve Vargas Bedemar, Minister för Norrska Regentens Utrikes Ärenden. Det lärer vara hans vidtomfattande, eller åtminstone vidtutsväfvande snille, som Verlden har att tacka för den fred med Norrige, hvarom dess Regent, genast vid sitt anträde till Styrelsen, ädelmodigt försäkrat alla magter. Hvilken glädje har denna högtidliga deklaration icke väckt i London, der de Allmänna Fonderna i följd deraf säkerligen stigit? Lika vigtig för Kejsaren i China, som för Kejsarena i Ryssland och Österrike, skall den ofelbart af den förra emottagas med samma lifliga interesse, hvarmed den, utan tvifvel, redan blifvit emottagen af de senare. Konungen af Dahomey skall helt visst i sin fröjd häröfver, till den Norrska Regentens ära, låta afhugga några dussin hufvuden.

Men det är icke blott en fredlig trygghet ifrån Norrska sidan, som Prinsen Regenten förunnat Alla Magter i Europa, Asien, Afrika, Amerika och Polynesien; han har