Sida:SOU 1938 45.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
54

Östergötlands län.

Tillgång till friluftsbad anses ej tryggad i Linköping, Skänninge, Valdemarsvik och Åtvidaberg samt "näppeligen" i Norrköping.

Länsarkitekten nämner strandbebyggelse inom Norrköpings och Linköpings omgivningar och dessutom vid Vättern (Varamon) och vid Arkösund (41/2 mil från Norrköping). länsjägmästaren framhåller, att strandbebyggelsen utvecklas år från år.

Linköpings-trakten: Drätselkammaren meddelar att tillgången på lämpliga badplatser i stadens närhet är synnerligen ringa. Stångåns vatten har under senare år allt mer förorenats och blivit allt otjänligare för bad. Staden har anordnat ett friluftsbad med 10 (tio) meter badstrand vid Svartåns utflöde i Roxen (6 km från staden), vilket "trots sina bristfälligheter visat sig fylla ett verkligt behov", och där det "särskilt under varma och vackra söndagar råder en besvärande trängsel". Dessutom har nyligen bad anlagts vid en bäck i stadens södra utkant. För ett strandområde vid Roxen en dryg halvmil från staden å ecklesiastik mark, som staden önskar inköpa för friluftslivets behov, har länsstyrelsen godkänt avstyckningsplan. Med undantag av den udde, där nyssnämnda område ligger och som delvis upptas av Ekängens villasamhälle, begränsas Roxen på södra sidan av flacka och sanka marker och erbjuder nästan ingen lämplig badstrand. Vid norra stranden, som är fast, är enligt länsjägmästaren numera bebyggelsen mångenstädes ganska tät. För övrigt omtalas villabebyggelse av drätselkammaren och av länsjägmästaren vid Stångån, vid Rängen (halvannan mil från staden), där omkring 25 procent av stranden anges vara bebyggd, och vid Järnlunden (2-3 mil från staden), där östra och södra stranden sägas vara fyllda av villa- och annan bebyggelse.

Norrköpings-trakten: Drätselkammaren meddelar: "Det kommunala intresset för friluftsbad här i staden torde för ögonblicket vara inriktat närmast på anordnandet av konstgjorda friluftsbad i anslutning till det stadsplanelagda området, detta på grund av de goda badsträndernas relativa avlägsenhet från stadscentrum." Enligt länsjägmästaren äger dock staden på några kilometers avstånd badstrand vid Bråviken, där stränderna vimla av badande. I trakten torde emellertid de utmärkta naturliga förutsättningarna för friluftsliv i viss mån inskränkas av strandbebyggelse. Sådan omtalas av länsarkitekten och länsjägmästaren vid stranden av Glan, där en ganska lång sträcka av östra stranden anges vara upptagen av villabebyggelse, och vid Bråvikens strand, dels på södra stranden (Lindö), dels längs norra stranden vid Getå, Porsgata och Kvarsebo, respektive 1 mil, 2 mil och 2½ mil fågelvägen från Norrköping.


Önskemål beträffande strandskydd: Linköpings drätselkammare: åtgärder snarast möjligt mot styckning av ett strandområde till tomter; mark i allmän ägo, även ecklesiastik mark, bör före styckning hembjudas angränsande kommun. Norrköpings drätselkamrar: avstyckningsförbud eller dylikt vore mången gång bra.

Länsarkitekten anser skydd mot bebyggelse väl motiverat och i hög grad önskvärt i första hand vid Östersjöns och dess vikars strand samt vid Vättern och vid sex andra uppgivna sjöar.


Jönköpings län.

Tillgång till friluftsbad anses icke tryggad i Eksjö, Tranås och Sävsjö. Gislaved har enligt municipalnämndens ordförande bad i Nissaån med dåligt vatten och dåliga stränder. Vid en bra badsjö på 1 mils avstånd finnes sportstugebebyggelse. Tranås drätselkammare uppger, att snabba åtgärder behövas för att trygga tillgång till friluftsbad.

För större delen av länet (samtliga länsskogsvaktaredistrikt utom tre, belägna