Sida:SOU 1940 12.djvu/123

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
121

därför lämpliga områden. Innan sådan upplåtelse sker, skall plan upprättas för området i dess helhet. Sådan plan jämte förslag till avgäld för tomterna skall underställas domänstyrelsens prövning. Sedan plan fastställts, äger överjägmästaren besluta angående tomtupplåtelse inom det planlagda området enligt av domänstyrelsen fastställda grunder.

Vid upplåtelse av områden för bebyggelse eller andra ändamål skall all möjlig hänsyn tagas till bevarande från förödelse av natursköna partier, vilka såvitt möjligt böra förbehållas allmänheten för ordnat friluftsliv å därinom särskilt anvisade trakter. Tomter böra sålunda ej utläggas å mindre öar och ej heller å mindre, framträdande partier av sjö- eller havsstränder, såsom näs och uddar. Tomter invid sjöar och kuster böra i regel ej heller sträckas ned till stranden. Ett strandområde av med hänsyn till terrängen lämplig bredd bör lämnas öppet, varå framdeles må kunna dels framdragas för allmänheten tillgänglig väg, dels inrättas bad- och båtplatser. Om möjligt böra större gemensamma sådana platser anordnas. Härvid bör eftersträvas att stranden i största möjliga utsträckning bevaras i sitt naturliga skick. Tomter böra vidare så förläggas, att bebyggelsen därå så litet som möjligt blir synlig från sjösidan. Förläggningen bör också helst ske i grupper, åtskilda av tillräckligt stora områden, ej avsedda för tomtupplåtelse. (Domänstyrelsens cirkulärskrivelse den 5 september 1938.)

I fråga om uthyrande av bostäder som lyda under skogsförvaltningen – med undantag av tjänstebostäder, skogskojor och stallar – skall hyreskontrakt upprättas av jägmästaren och godkännas av överjägmästaren. Fråga om upplåtelse av andra byggnader än bostäder skall underställas domänstyrelsens prövning.

Kontraktsupplåtelser av bete och slåtter samt sten-, kalk-, sand-, frus- eller torvtäkt meddelas allt efter upplåtelsens värde och upplåtelsetidens längd av jägmästaren, överjägmästaren eller av domänstyrelsen.

Särskilda bestämmelser om jakten.

Enligt kungörelse den 25 november 1927 (nr 437), upptagande av riksdagen godkända grunder för tillgodogörande av kronans jakträtt, utövas kronans jakträtt å, bland annat, kungsgårdar, kronoparker och från kronans jordbruksdomäner vid utarrendering undantagen skog av Konungen själv och på Konungens uppdrag av chefen för hans hovjägeristat jämte dem som vid sådana tillfällen äro följaktiga. Å nämnda områden, med undantag av dem, som äro ställda till Konungens egen disposition, må jakt idkas jämväl av chefen för domänverket. Viss jakträtt tillkommer även personal vid skogsstaten å marker, som tillhöra dess tjänstgöringsområde, varjämte domänstyrelsen kan åt innehavare av skogstorp och odlingslägenhet å kronomark inom de sex nordligaste länen samt åt den som med nyttjanderätt innehar å sådan mark upplåtet kolonat medgiva tillstånd att med viss begränsning bedriva jakt å marker, som gränsa till det upplåtna området. Enligt kungörelsen ankommer det vidare på Konungen att uppdraga åt domänstyrelsen