Sida:SOU 1940 12.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
12

Utkast till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 4 § giftermålsbalken.


Härigenom förordnas, att 6 kap. 4 § giftermålsbalken skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives:


4 §.

Make må ej avhända sig eller med servitut, som avses i lagen om servitut för bildande av fritidsområden, eller med inteckning för gäld belasta fast egendom, vari andra maken har giftorätt, utan att denne skriftligen med två vittnen samtycker därtill. Är andra maken omyndig eller bortovarande, ankomme på förmyndare eller god man att giva samtycke, varom nyss är sagt. Särskilt samtycke vare ej erforderligt om den make, som vill företaga åtgärden, är förmyndare eller god man för andra maken.
Har make – – – beviljades.
Vad i denna – – – om inskrivning.Denna lag träder i kraft den
Utkast till lag om ändrad lydelse av 55 § Kungl. förordningen den 16 juni 1875 (nr 42 s. 12) angående inteckning i fast egendom.[1]

Härigenom förordnas, att 55 § Kungl. förordningen den 16 juni 1875 angående inteckning i fast egendom skall hava ändrad lydelse på sätt nedan angives:


55 §.

Upplåtes servitutsrätt – – – är stadgat.
Sökes inteckning till säkerhet för beståndet av servitutsrätt, som upplåtits enligt lagen angående servitut för bildande av fritidsområden, må ansökningen ej beviljas, med mindre det upplyses, att fastighetens ägare ej var gift, eller det visas, att samtycke eller tillåtelse till upplåtelsen givits, efter ty i 6 kap. 4 eller 6 § giftermålsbalken sägs, eller att upplåtelsen ändock är gällande. Möter på grund av vad nu är sagt hinder för inteckningens beviljande, skall vad i 4 § andra stycket andra punkten är för där avsett fall stadgat äga motsvarande tillämpning.
Vad i – – – servitutet upphört.Denna lag träder i kraft den
  1. Senaste lydelse svensk författningssamling 1937 nr 167