Sida:SOU 1940 12.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
13
Utkast till lag om ändring i 8 kap. lagen om förmynderskap.


Härigenom förordnas, att 8 kap. 14 och 15 §§ lagen om förmynderskap skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives:


14 §.

Förmyndaren må – – – fem år.
Före besluts – – – yttra sig.
Att för slutande av avtal, varigenom å omyndigs fasta egendom lägges servitut, för visst fall i stället för överförmyndarens samtycke erfordras rättens tillstånd, därom stadgas i 15 §.
Vad i – – – i tomtindelning.

15 §.

Vill förmyndaren överlåta eller med servitut, som avses i lagen om servitut för bildande av fritidsområden, eller med inteckning för gäld belasta den omyndiges fasta egendom eller tomträtt, tage han till överlåtelsen, servitutsupplåtelsen eller inteckningen rättens tillstånd. Ej må sådant tillstånd givas, med mindre viktiga skäl därtill äro.
Det åligger – – – yttra sig.
Tillstånd, varom – – – rättens beslut.Denna lag träder i kraft den
Utkast till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation.


Härigenom förordnas, dels att 1 § lagen den 12 maj 1917 om expropriation skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan sägs, dels ock att i nämnda lag skola under rubriken "11. Särskilda bestämmelser om expropriation för tillgodoseende av friluftslivets behov" införas fyra nya paragrafer betecknade 108–111 §§, med nedan angivna lydelse:


1 §.

Fastighet, som tillhör annan än kronan, må tagas i anspråk genom expropriation, om Konungen prövar det nödigt:
1. för befästning – – –
4. för ändamål, som det enligt lag eller författning tillkommer kommun eller annan dylik samfällighet att tillgodose, dock att beträffande sådant