Sida:SOU 1940 12.djvu/164

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
162

Sjöarna Greken, Noren, Skärjen och Älvlången angränsa eller ligga till vissa delar inom komplexet. Dessutom finnas flera smärre sjöar inom kronoparkerna, varjämte Svartälven berör desamma. Goda badplatser finnas på olika ställen såsom vid Tinnå vid nordöstra delen av Greken samt vid Tvärån vid Svartälven. Vid det s. k. Lämmanäset, vilket utgöres av en udde i sjön Älvlången, finnes en nu igenväxande inäga, vilken på grund av sin vackra belägenhet och närhet till landsvägen Nora–Karlskoga väl lämpar sig till campingplats. Även på andra platser finnes möjlighet anordna campingläger. – Sjösystemet erbjuder goda möjligheter för kanotidrott.

Avståndet till Karlskoga är cirka 1 mil, till Kristinehamn cirka 3 mil och till Nora cirka 2 mil. Vägarna Nora–Karlskoga och Nora–Grythyttan löpa genom komplexet.

Västmanlands län.

54. Kronoegendomen Ridö och kronoparken Ridö, Västerås-Barkarö socken, Västerås revir. (D, L)
Areal: Inägor 148 hektar
Skogsmark 559  »
Impediment 51  »
Summa 758 hektar

Egendomarna utgöras av en grupp öar i Mälaren, av vilka Ridön är den största. Endast på västra sidan av Ridön finnas lämpliga badstränder, i övrigt utgöras stränderna av långgrunda lerstränder med vassruggar utanför. Några iordningställda campingplatser finnas icke, men torde dylika gå att anordna. Vissa områden – lövängar – äro av sådan karaktär, att de böra beredas skydd. Två mindre holmar (Högholmen och Högholmsskär) äro redan fridlysta. Inom de närmaste åren komma omfattande skogliga reproduktionsåtgärder att igångsättas. Ek och ask äro avsedda att uppdragas inom stora områden, vilka måste hägnas, därest camping i större omfattning skall tillåtas.

Ögruppen, som synes kunna bli ett centrum för båtsporten i västra Mälaren, ligger på ett avstånd av cirka 1 mil från Västerås, cirka 1½ mil från Torshälla och cirka 2 mil från Eskilstuna.

Örebro, Västmanlands samt Kopparbergs län.

55. Kronoparkerna Kloten och Skinnskatteberg. (D, L)

Arealer m. m. se nästa sida.

Kronoparkerna bilda ett sammanhängande komplex, vilket angränsar kronoparken Grönbo.

Klotens revir. Naturen är i stort sett karg och sjöarna, vilka ligga i medeltal omkring 265 m. ö. h., äro i allmänhet sterila. Det är ont om goda badplatser. Skidterrängen är utmärkt och snöförhållandena äro mycket goda. Södra delen av reviret, den s. k. Granhultsdelen, erbjuder mer leende natur.

Malingsbo revir. En mycket omväxlande bergslagsnatur, såväl karg som mer leende. Ett flertal sjöar finnas, vilka. mångenstädes erbjuda goda badmöjligheter. Snötillgången är, ehuru icke så riklig som på Kloten, dock god. God skidterräng finnes även.

Skinnskattebergs revir. Terrängen är i stort sett mindre kuperad än Klotenkomplexets. Det stora ägokomplexet splittras här och var av mellanliggande enskilda tillhörande ägor. Ett flertal sjöar finnas, dock utan idealiska badplatser, då stränderna merendels äro steniga. Ofta gå också mossar ut mot sjöarna. Goda badmöjligheter (sandstränder) finnas dock i sjöarna Nedre Vättern och Dagarn. Särskilt den senare sjön har klart och bra vatten. För camping lämpliga platser finnas på ett flertal ställen inom riksallmänningen.