Sida:SOU 1940 12.djvu/217

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
215

andra stycket gäller för det fall, att fråga är om arrendeavtal, äga motsvarande tillämpning beträffande förhållandet mellan köparen och servitutshavaren.

Ändringen i hittillsvarande fjärde stycket, som enligt den föreslagna lagändringen blir det femte i ordningen, innebär, att föreskrifterna i 7 § lagen om servitut för bildande av fritidsområden angående verkan därav, att i avtal om personalservitut, som skall gälla mot köparen av tjänande fastighet, skett ändring eller tillägg, varom icke vid försäljningen gjorts förbehåll, skola äga motsvarande tillämpning för det fall, att tjänande fastighet blivit exekutivt försåld.

Utkastet till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 4 § giftermålsbalken.

Enligt 6 kap. 4 § första stycket giftermålsbalken må make ej anhända sig eller med inteckning för gäld belasta fast egendom, vari andra maken har giftorätt, utan att denne skriftligen med två vittnen samtycker därtill. Är andra maken omyndig eller bortovarande, ankommer det på förmyndare eller god man att giva samtycke. Särskilt samtycke är ej erforderligt, om den make, som vill företaga åtgärden, är förmyndare eller god man för andra maken. I andra stycket av samma lagrum stadgas, att, därest make företagit åtgärd, som i första stycket sägs, utan samtycke, åtgärden är ogill, om andra maken eller dennes förmyndare eller gode man väcker klander därå. Sådan klandertalen skall dock instämmas inom tre månader, sedan vederbörande fick kännedom om åtgärden, och senast inom ett år, efter det lagfart eller inteckning beviljades. Jämlikt bestämmelse i 6 § av samma kapitel äger, för den händelse samtycke vägras, rätten på ansökan tillåta åtgärd, varom fråga är, om skäl till vägran ej finnes vara för handen.

Upplåtelse av servitutsrätt, som avses i lagen om servitut för bildande av fritidsområden, kan uppenbarligen innebära en sådan belastning av den tjänande fastigheten och därmed en sådan minskning av fastighetens värde, att upplåtelse av dylikt servitut ej bör utan vidare få göras av make i de fall, då andra maken har giftorätt i egendomen. Utredningen har därför ansett sig böra föreslå sådan ändring i 6 kap. 4 § giftermålsbalken, att de ovan refererade bestämmelserna beträffande avhändande och intecknande för gäld av fast egendom få motsvarande tillämpning i fråga om upplåtelse av personalservitut.

Anmärkas bör här måhända, att enligt 5 § 6 mom. lagen om införande av nya giftermålsbalken, bestämmelserna i 6 kap. 4 och 6 §§ giftermålsbalken skola lända till efterrättelse i fråga om fast egendom, som är samfälld för makar, å vilkas rättsförhållanden äldre giftermålsbalken är tillämplig, ävensom att enligt 9 kap. 2 § äldre giftermålsbalken mannen ej äger, utan hustruns frivilliga ja och underskrift i tvenne gode mäns närvaro, rätt att sluta avtal, varigenom lägges servitut å sådan hustruns enskilda fasta egendom, som förvaltas av mannen.